Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За  планскиот документ изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 141/17 КО Башино село-вгр, Општина Велес.

Одлука

Мислење

Урбанистички проект