Почитувани

Ве известуваме дека Советот на Општина Велес на ден 30.08.2022 година ќе ја одржи 19 та седница во прилог предлог дневен ред

 1. Советнички прашања.
 2. Квартален извештај за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година.
 3. Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Велес за 2022 година.
 4. Предлог-одлука за кофинансирање нa проект „Зајакнување на капацитетите на ТППЕ на Општина Велес, Неготино, Свети Николе и Кавадарци преку набавка на високо професионални специјализирани возила според европски стандарди“.
 5. Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Велес и Општина Кавадарци.
 6. Предлог-одлука за определување крајбрежен појас на суводолина во село Чалошево за Локална урбанистичка документација со намена А4 за КП 510/2 КО Чалошево, Општина Велес.
 7. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на уредувањето на градежното земјиште во 2022 година.
 8. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во  областа на урбанистичкото планирање во 2022 година.
 9. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на Локалниот економски развој и Евроинтеграциите во 2022 година.
 10. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на заштитата на животната средина во 2022 година.
 11. Предлог-програма за изменување на Програмата за одржување на јавна чистота на територија на Општина Велес за 2022год.
 12. Предлог-програма за изменување на Оперативна Програма за одржување на јавно зеленило на теритоарија на Општина Велес за 2022год.
 13. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на информатичката технологија во 2022 година.
 14. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година.
 15. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието во 2022 година.
 16. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2022 година.
 17. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита во 2022 година.
 18. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2022 година.
 19. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Oпштина Велес за поддршката на младите во 2022 година.
 20. Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Велес за поддршката на граѓанскиот сектор во 2022 година.
 21. Предлог-програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи во 2022 година.
 22. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување на Општина Велес за 2023 година.
 23. Годишен извештај за работата на ООУ „Блаже Конески” – Велес за учебната 2021/2022 година.
 24. Предлог – годишна програма за работа на ООУ „Блаже Конески” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 25. Годишен извештај за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за учебната 2021/2022 година.
 26. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Св.Кирил и Методиј” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 27. Годишен извештај за работа на ООУ „Васил Главинов” – Велес за учебната 2021/2022 година.
 28. Предлог-годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 29. Предлог-решение за давање согласност на Одлука за расходување основни средствa (опрема, ситен инвентар и др) на ООУ „Васил Главинов“ Велес.
 30. Годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Панко Брашнаров” – Велес за учебната 2021/2022 година.
 31. Предлог-годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Панко Брашнаров” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 32. Годишен извештај за работата на ООУ „Стојан Бурчевски – Буридан” – с. Иванковци Велес за учебната 2021/2022 година.
 33. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Стојан Бурчевски – Буридан” – с. Иванковци Велес за учебната 2022/2023 година.
 34. Годишен извештај за наставно воспитната работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. Горно Оризари Велес за учебната 2021/2022 година.
 35. Предлог-годишна програма за работа на ООУ „Рајко Жинзифов” – с. Горно Оризари Велес за учебната 2022/2023 година.
 36. Годишен извештај за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес за учебната 2021/2022 година.
 37. Предлог-годишна програма за работа на ООМУ „Стефан Гајдов” – Велес во учебната 2022/2023 година.
 1. Предлог-решение за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување за 2023 година на ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес.
 2. Предлог – решение за фoрмирање на паралелка од Угостителско – туристичка струка, образовен профил хотелско – туристички техничар, четврта година на ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 3. Предлог – решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Коле Неделковски” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 4. Предлог – решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици на ССОУ „Димитрија Чуповски” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 5. Предлог – решение за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици на СОУ Гимназија „Кочо  Рацин ” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 6. Предлог – решение за давање согласност за формирање на паралелка со помал број на ученици на ОСУ „Јовче Тесличков” – Велес за учебната 2022/2023 година.
 7. Предлог-решение за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на Локалната установа Народен Музеј  Велес.
 8. Предлог-решение за разрешување и именување претставник на Општина Велес за член во Управниот одбор на ЈП „Парк – Спорт и Паркинзи“ Велес.
 9. Предлог-решение за разрешување и именување на претставници на Општина Велес за членови на Училишниот одбор на ОСУ „Јовче Тесличков“- Велес.
 10. Предлог-решение за разрешување и именување на претставник на Општина Велес за член на Училишниот одбор на ООУ „Св.Кирил и Методиј“-Велес.
 11. Елаборат за проценета штета од природна непогода мраз, слана и сињак што ги зафати дел од земјоделските култури на територијата на Општина Велес на ден септември 2021 година.

             Претседател на

      Советот на Општина Велес

                                                                                                                       Зоран Љутков с.р.