Општина Велес го направи првиот чекор за изградба на катна гаража, изготвено е идејно решение на постоечка маркица во деталниот урбанистички план во близина на автобуската станица. Со изградба на катна гаража значително ќе се зголеми капацитетот на паркинг просторот во овој дел на градот.

Ваквата инвестиција подразбира вложување на големи финансиски средства за кои Општина Велес ќе се заложи да ги обезбеди со поддршка на државната власт.

Општина Велес продолжува со реализација на проекти во интерес на граѓаните и нивните потреби.