Друштвото за проектирање, монтажа и услуги КЕПС МОНТ ГРОУП ДОО Скопје ја известува заинтересираната јавност дека организира јавна расправа за Браање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола , во согласност со член 103 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 99/18 18 и Службен весник на РСМ бр.89/22 и 171/22”).

 

Целокупната документација содржана во барањето , предлог програмата за подобрување и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на инсталацијата за заштита на животната средина е достапна за заинтересираната јавност на веб страната на општина Велес : www.veles.gov.mk.

 

Јавната расправа по барањето за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола  за експлоатација на техногена мнерална суровина (ТМС) со поставување на постројка за дополнителни активности на дробење и мелење на локалитет“БАШ КОЛИБИ”, општина Велес ќе се одржи на 25 декември 2023 год. (понеделник) , во просториите на хотел Глориус , општина Велес со почеток во 13.00 часот.

 

Контакт лица:

Кепс Монт Гроуп ДОО-Скопје

Милјан Шќекиќ-сопственик/управител

тел: 078/296-523