Согласно член 113, став 1 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и  “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22), Градоначалникот на Општина Велес  издаде Б – Интегрирана еколошка дозвола на:

 

Подносител на барањето:

Друштво за производство и трговија “ТОМПАНСА-САМ” ДООЕЛ увоз-извоз Велес за инсталација за интензивно свињарство, со капацитет од 30 места за маторици и 180 товеници до 100 кг,

 

Седиште на операторот:

ул.Васил Ѓоргов бр.4, Велес

 

Локација на инсталацијата:

на КП 15281 КО Велес, Општина Велес

м.в Тодоровски бавчи

 

Контакт лице:

Сашко Иванов –сопственик/управител на инсталацијата,

тел: 078/446-186

 

Категорија на инсталација:

Прилог 2

Точка 6. Останати активности

Подточка 6.6. Инсталација за интензивно свињарство со капацитет oд:

б) 100 до 2.000 места за гоење свињи (над 30 кг);

 


 

Б – Интегрирана еколошка дозвола

Објава за Б – ИЕД

Решение за издавање на Б – ИЕД ТОМПАНСА-САМ