Согласно член 113, став 1 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), Градоначалникот на Општина Велес  издаде Б – Интегрирана еколошка дозвола на:

 

Подносител на барањето:

Друштво за производство и трговија МАРГО-БРАН ДОО Велес, за инсталација за интензивно свињарство со капацитет од 300 места за товеници над 30 кг. и 40 места за маторици,

Седиште на операторот:

ул.  “Димитар Андонов Папрадишки” бр. 143 во Велес.

Локација на инсталацијата:

ул. “Димитар Андонов Папрадишки” бр. 143 во Велес.

Контакт лице:

Горанчо Анѓеловски – управител,

Категорија на инсталација:

Прилог 2

6. Останати активности

6.6. Инсталации за интензивно живинарство или свињарство со капацитет од:

(б). 100 до 2000 места за гоење свињи (над 30 кг) и

(в). 50 до 750 места за маторици

Б-Интегрирана еколошка дозвола e објавена на увид на заинтересираната јавност на www.veles.gov.mk

Решение

Б-Интегрирана дозвола