Почитувани граѓани на Општина Велес,

Според резултатите од последниот Извештај од извршена анализа за здравствена безбедност на водата за пиење од природна  чешма БАШИНО СЕЛО на 11.07.2022 год., JЗУ Центар за јавно здравје – Велес дава стручно мислење дека примерокот од вода има присуство на Колиформни бактерии (индикатор на фекално загадување) и дека водата е неисправна за пиење,  не соодветствува на прописите за бактериолошка анализа. Оваа вода не може да се користи како вода за пиење.

Побарано е од ЈКП Дервен да изврши соодветен треман на водата во каптажата.

По извршениот третман ќе се изврши контролна проба на водата од чешмата, а за квалитетот на водата граѓаните ќе бидат навремено известени.

 

Општина Велес

Во прилог: Извештај за вода за пиење (линк)