Врз основа на член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10 , 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а согласно член 11, од Деловникот  за работа на Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 11/11) и член 12 од Правилникот за условите, критериумите и начинот на доделување на стипендии на талентирани ученици и студенти во Општина Велес  („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.17/22,18/22 и 16/23) и Годишна програма за работа на Комисијата за стипендирање на  талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес за 2023/2024 година бр. 25-4686/2

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 13.12.2023 година, донесе

О Д Л У К А

за избор на талентирани ученици и студенти кои

добиваат стипендија за учебната 2023/2024 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши избор на талентирани ученици и студенти кои добиваат стипендија за учебната 2023/2024 година, согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на доделување на стипендии на талентирани ученици и студенти во Општина Велес на Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес.

1.За студенти стипендијанти за учебната 2023/2024 година се избираат:

Реден бр. Студенти Факултет
1. Љубенка Ордева Факултет за медицински науки Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
2. Тамара Коцевска Медицински Факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
3. Бојана Кацарова Факултет за медицински науки-Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
4. Бојана Спасовска Правен факултет „Јустинијан Први” Скопје
5. Марија Ордева Филозофски факултет –Универзитет „Св Кирил и Методиј“Скопје
6. Стојан Стојанов Музичка академија, Универзитет „Гоце Делчев” Штип
7. Јован Калајџиев Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Универзитет „Св Кирил и Методиј“Скопје
8. Кристина Ивановска Правен факултет „Јустинијан Први” Скопје
9. Филип Петров Фармацевтски факултет Универзитет „Св Кирил и Методиј“Скопје

 

2.За ученици стипендијанти за учебната 2023/2024 година се избираат :

 

Реден бр. Ученици Училиште
1. Марко Поптодоров СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ – Велес
2. Марија Нечева ССОУ ,,Димитрија Чуповски” -Велес
3. Василка Карталова СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ – Велес
4. Ана Бошкова СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ – Велес
5. Дора Пајдакова ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ – Скопје
6. Изабела Ѓурчиновски СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
7. Наумина Стоилковска ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес
8. Марко Димовски ССОУ „Коле Неделковски“ Велес
9. Пљокова Јана СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
10. Бојана Митревска СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
11. Кристијан Мартинов СОУ “Гимназија Кочо Рацин” – Велес
12. Марија Кириќ ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес
13. Eлена Наумова ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес
14. Матеј Гелев ПСУ  „Јахја Кемал“ Скопје
15. Бојана Воденичарова ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес
16. Филип Андoновски ССОУ Димитрија Чуповски Велес
17. Ана Шопова ССОУ Димитрија Чуповски Велес
18. Дамјан Арсеновски СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
19. Лилјана Филипова СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
20. Сара Секуловска СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
21. Андреја Нешов ССОУ „Димитрија Чуповски“ – Велес
22. Сара Адамчевска ССОУ „Димитрија Чуповски“ – Велес
23. Ана Тодорова ОСУ „Јовче Тесличков“ Велес
24. Миа Трајковска СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
25. Викторија Панзова СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес
26. Стефани Амбаркова ССОУ ,,Коле Неделковски” Велес
27. Андреј Митковски СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ Велес

 

Член 2

Висината на стипендијата за талентираните ученици од член 1 на оваа Одлука изнесува 2.000,00 денари месечно, 9 (девет) месеци во текот на учебната 2023/2024 година.

Висината на стипендијата за талентираните студенти од член 1 на оваа Одлука изнесува 2.500,00 денари месечно, 9 (девет) месеци во текот на учебната 2023/2024 година.

Член 3

Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на Општина Велес,  и истите ќе се исплатат на два дела и тоа првиот дел (за месеците 10,11,12 2023 година) во оваа учебна година, а вториот дел во наредната учебна година (за месеците 1-6) за што со стипендијантите кои ги стипендираат ќе склучат договори.

Средствата од страна на донаторите ќе се исплатат на два дела и тоа првиот дел (за месеците 10,11,12 2023 година) во оваа учебна година, а вториот дел во наредната учебна година (за месеците 1-6) за што со стипендијантите кои ги стипендираат ќе склучат договори помеѓу стипендијантот, донаторот и Градоначалникот.

Член 4

Стипендијата ќе биде исплатена на посебна трансакциона сметка на секој корисник на стипендија, по потпишувањето на договорот.

Член 5

Предлог листата на Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес, согласно спроведениот Конкурс е составен дел на оваа Одлука.

Член 6

Оваа Одлука  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, во „Службен гласник на Општина Велес“