Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18),

Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  07.12.2021 година  донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

  1. За планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е2.1-Згради на патниот сообраќај со инсталации и простори (Полигон за обука на возачи), на дел од КП 2356, КO Оризари-вгр, Општина Велес, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ  бр.199/14, 44/15, 44/15 и 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
  2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk
  3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена, за  планскиот документ: Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е2.1-Згради на патниот сообраќај со инсталации и простори (Полигон за обука на возачи), на дел од КП 2356, КO Оризари-вгр, Општина Велес, нема да има влијание врз животната средина од следните причини:
  • Донесувањето на планскиот документ е од локално значење и опфаќа мала област со вкупната површина опфатена во рамките на граници oд 2581м2 или 0,26 ха.
  • Предметниот проектен опфат е со намена: НЗ – Неизградено земјиште
  • Локацијата на сообраќајниот автодром (полигон) се наоѓа вон градското подрачје.  Согласно локациските услови во УП, пристап до овој објект е обезбеден од ул. Новопроектирана.
  • Со планскиот документ се планира реализирање на проект што не е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина.

4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба преку овој орган до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на животна средина и просторно планирање, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страната.

Формулар

Одлука

Формулар за забелешки

Урбанистички проект