Врз основа на  Договорот за Грант, бр.IPA/2021/427055, архивски бр. 08-1038/14 од 17.11.2021  склучен помеѓу Европската Комисија, Општина Велес и СЕГ Холдинг ДОО за имплементација на проектот „Паметни решенија Велес-продолжуваме“, програма „Европа за Општините- подобрување на услугите на локалната самоуправа преку иновативни концепти “ како и врз основа на  член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на РМ“ бр. 62/2005….. 120/2018 и „Сл.весник на РСМ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

Ј А В Е Н    О Г Л А С

за ангажман на надворешни клучни експерти за имплементација на проектот „Паметни решенија Велес-продолжуваме“ IPA/2021/427055

 1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

Европската Комисија во рамките на Програмата „Европа за Општините – подобрување на услугите на локалната самоуправа преку иновативни концепти“  во ноември 2021 година ја одобри проектната апликација на Општина Велес насловена „Паметни решенија Велес-продолжуваме/ Smart solutions Veles-To be continued..“. Одобрениот проект се однесува на активности за имплементација на Планот за одржлива урбана мобилност и Стратегијата за развој на паметен град 2019-2030.  Акцијата е релевантна за целта на програмата ИПА 2020 „ЕУ за општините“ за пилотирање на иновативни решенија за локалните проблеми во општините. Проектот цели кон  директно отстранување на  пречките за сите жители и посетители на подрачјето на центарот на Велес бидејќи пилотира иновативно паметно решение за реорганизација на урбаната мобилност и транспортните средства.

Општина Велес со акцијата ќе продолжи да ги зајакнува сопствените капацитети за преземање храбро и модерно решение за организација на урбаното живеење бидејќи ја преуредува инфраструктурата на јавниот транспорт со инвентивни и паметни решенија.

Поддршката од ЕУ директно ќе придонесе за имплементација на иновативни решенија за локалните проблеми во корист на велешани и посетителите. Проектот  ќе ја подобри вклученоста на сите сектори и соработката на Општина Велес со  јавните претпријатија, бизнис секторот, граѓанските организации и поединците.

Адресирани проблеми

 • Сообраќајниот хаос кој предизвикува проблеми како во развојот на градот, така и во секојдневниот живот на граѓаните;
 • Недостиг на интегрирано планирање и недостиг на оптимизација на јавниот превоз;
 • Недоволен пристап за пешаци;
 • Недостиг на услови за велосипедисти;
 • Голема фреквенција на моторни возила во централното градско подрачје (загадување на амбиенталниот воздух);

Општа цел

Да придонесе за подобар паметен урбан развој на центарот на градот преку решавање на сообраќајниот хаос кој предизвикува проблеми како во развојот на градот, така и во секојдневниот живот на граѓаните во градот Велес.

Специфична цел/и

Да се подобри квалитетот на живеење преку подобрување на градската мобилност и пристапноста на градот со минимум  5% намалено загадување на воздухот во централното градско подрачје како резултат на воведените нови паметни навики за урбана мобилност, 5000 m2 паметни пешачки и велосипедски зони во центарот на градот и минимум 15% поголемо користење на јавниот градски превоз до крајот на 2024 година.

Очекувани резултати

 • Консолидирана инфраструктура за поврзани, еколошки и споделени транспортни опции и поефикасно управување со ресурсите за јавните и приватните превозници;
 • Овозможена паметна платформа за јавен превоз која обезбедува информации и инфраструктура со дигитална технологија за локалните жители и посетители;
 • Ефикасен систем за управување со јавен превоз кој придонесува
  за организиран превоз, надминување на сообраќајниот метеж, промена на навиките што доведуваат до несреќи и почиста животна средина во чувствителните области во центарот на градот;
 • Зголемена количина на информации доставени до патниците и жителите, подобрено искуство во јавниот превоз;
 • Консолидирана инфраструктура за поврзани, еколошки и споделени транспортни опции и поефикасно управување со ресурсите на јавните и приватните превозници;
 • Систем за електрични возила во центарот на Велес со достапни електрични возила за рекреација кои придонесуваат за почиста животна средина и развој на туризмот;
 • Нагласено архитектонско наследство во центарот на градот, зголемена безбедност; намалена потрошувачка на енергија и јаглероден отпечаток и воведено интегрирано јавно oсветлување;
 • Генерирани иновативни идеи кои се вклучени во ажурирањето на Стратегијата за развој на паметен град и Планот за Одржлива урбана мобилност на Општина Велес;
 • Зајакната јавна свест за придобивките од одржливата урбана мобилност и паметните урбани решенија;

Планирани активности

 • Инфраструктурни инвестиции- реконструкција на еднонасочната улица „8-ми Септември“ преку која ќе се поврзат 2 кружни текови; Реконструкција на улиците во центарот на градот со изградба на атмосферска канализација и приспособување на паметните решенија за урбана мобилност;
 • Набавка и инсталирање на: 4 пилот автобуски постојки со паметни инфо табли; 4 паметни соларни клупи со можност за полнење мобилни телефони и компјутери со бесплатен Wi-Fi; 4 полначи за електрични возила класа Б+ како и 4 паметни контејнери за отпад со паметен уред за следење на полнење и дигитален систем за управување. Набавка на 20 паметни велосипеди со систем на споделување, 2 електрични туристички рикши, 1 електрично туристичко возило за разгледување со 5 седишта;
 • Набавка на интегрирано софтверско решение за јавен превоз;
 • Набавка и поставување на улични светилки со LED диоди (3000K LED диоди) и осветлување на фасадите на зградите
  со 4000K LED диоди за истакнување на архитектурата на центарот на градот;
 • Набавка на систем за контрола на пристап на возилата со сензорски карактеристики;
 • Градење на капацитети преку обуки и настани;
 • Реорганизација на општинската администрација за ефикасно спроведување на решенијата за урбана мобилност и паметен град;
 • Зајакнување на јавната свест за продобивките од одржливата урбана мобилност и решенијата за паметен град преку кампањи и настани;

Вкупен буџет на проектот

751,504.32 €

Времетраење на проектот

36 месеци 

 1. ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ НА АНГАЖИРАНИТЕ НАДВОРЕШНИ ЕКСПЕРТИ 

2.1 Менаџер на проектот

Ангажираниот проектен менаџер ќе биде одговорен за организација координација на проектот и  успешна имплементација на сите планирани проектни активности.

Проектниот координатор ќе биде одговорен за исполнување на следните задачи:

 • Континуирана и редовна комуникација со назначениот проектен координатор во Делегацијата на Европската унија;
 • Комуникација и координација на активностите со одговорните службеници во секторите и одделенијата на Општина Велес вклучени во имплементацијата на проектот;
 • Обезбедување управување со целокупната проектна документација согласно правилата за управување со документи на ЕУ и процедурите во Општина Велес;
 • Обезбедување и успешна примена на методологија за мониторинг и евалуација на проектот;
 • Навремена подготовка и доставување на наративните и фиансиските извештаи за напредок и реализација на проектот;
 • Ефикасно и ефективно управување со проектниот буџет согласно правилата на Европската унија за управување со финансиските средства обезбедени од фондовите на ЕУ;
 • Спроведување на тендерските процедури во рамките на проектот согласно правилата утврдени во Практичниот водич за тендерски постапки на Европската унија;
 • Обезбедување на видливост и промоција на проектот во согласност со правилата на ЕУ за видливост на проектите финансирани од Европката Унија и редовна комуникација со одговорните лица за видливост во Делегацијата на Европската унија;
 • Обезбедување на одржливост на проектот во соработка со Општина Велес

Период на ангажман:

Максимум 33 месеци

Надомест за ангажман:

900 € (55.530 МКД) месечно (бруто надоместок)

2.2 Технички асистент

Техничкиот асистент е одговорен да обезбеди помош и поддршка за проектниот менаџер во извршувањето на задачите за успешна имплементација на проектот.

Техничкиот асистент е одговорен да ја обезбеди неопходната помош и поддршка во извршувањето на задачите на проектниот менаџер утврдени во точка 2.1 од овој Јавен оглас.

Техничкиот асистент е одговорен за:

 • Ефективно, ефикасно и одговорно постапување со цеокупната проектна документација
 • Навремено завршување на проектните активности
 • Мерење на резултатите
 • Организација на активностите планирани во проектот
 • Обезбедување на поддршка во решавањето на сите прашања во текот на реализацијата на проектот.

Период на ангажман:
Максимум 33 месеци

Надомест за ангажман:

750 € (46.275 МКД) месечно (бруто надоместок)

 1. Квалификации

3.1 Менаџер на проектот

 •  Минимум 3 години искуство во имплементацијата на проекти финансирани од ЕУ и други меѓународни организации
 • Високо образование од областа на општествените науки, економијата или организациските науки
 • Познавање на англиски јазик ( Минимум ниво B2)
 • Одлично познавање и активно работење со Microsoft Office пакетот

3.2 Технички асистент

 • Минимум 3 години искуство во имплементацијата на проекти
 • Високо образование од областа на општествените науки, екомонијата и организациските науки
 • Познавање на англиски јазик ( Минимум ниво Б2)
 • Одлично познавање и активно работење со Microsoft Office пакетот
 • Познавања од областа на финансиите и управувањето со финансии ќе се смета за предност.
 1. Постапка за апликација

Заинтересираните кандидати да ги достават своите апликации на македонски и на англиски јазик заедно со:

 • Писмо за мотивација
 • Биографија (Curriculum Vitae)
 • Документирани докази за работно искуство
 • Документирани докази за познавање на англиски јазик
 • Документирани докази за работа на компјутер ( Microsoft Office)

Апликациите да се достават во хартиена и електронска форма до Општина Велес најдоцна до 30.03.2022 година, до 15:00 часот

Лица за контакт:

Марија Чатмова, Одделение за управување со човечки ресурси

Зорица Миладинова, Одделение за управување со човечки

opve@veles.gov.mk

Градоначалник

на Општина Велес

Марко Колев

Оглас

Based on the Grant Agreement, no. IPA / 2021/427055, archive no. 08-1038 / 14 dated 17.11.2021 concluded between the European Commission, the Municipality of Veles and SEG Holding DOO for the implementation of the project “Smart solutions Veles-to be continued”, program “Europe for Municipalities – improving local government services through innovative concepts” and based on Article 22 of the Law on Labor Relations (“Official Gazette of RM” no. 62/2005… .. 120/2018 and “Official Gazette of RSM no. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21),

The Mayor of the Municipality of Veles announces

PUBLIC ANNOUNCEMENT

for engagement of external key experts for implementation of the project “Smart Solutions Veles- to be continued ” IPA / 2021/427055

 1. BASIC INFORMATION ON THE PROJECT

The European Commission within the Program “Europe for Municipalities – Improving the services of local self-government through innovative concepts” in November 2021 approved the project application of the Municipality of Veles entitled “Smart solutions Veles-continue / Smart solutions Veles-To be continued ..” . The approved project refers to activities for implementation of the Sustainable Urban Mobility Plan and the Smart City Development Strategy 2019-2030. The action is relevant to the goal of the IPA 2020 program “EU for Municipalities” to pilot innovative solutions to local problems in municipalities. The project aims to directly remove obstacles for all residents and visitors in the area of ​​the center of Veles because it pilots an innovative smart solution for reorganization of urban mobility and transport.

With the action, the Municipality of Veles will continue to strengthen its own capacities for undertaking a bold and modern solution for the organization of urban living because it is rearranging the public transport infrastructure with inventive and smart solutions.

EU support will directly contribute to the implementation of innovative solutions to local problems for the benefit of the people of Veles and the visitors. The project will improve the involvement of all sectors and the cooperation of the Municipality of Veles with public enterprises, the business sector, civil society organizations and individuals.

Addressed problems

 • Traffic chaos that causes problems both in the development of the city and in the daily life of the citizens;
 • Lack of integrated planning and lack of public transport optimization;
 • Insufficient access for pedestrians;
 • Lack of conditions for cyclists;
 • High frequency of motor vehicles in the downtown area (ambient air pollution)

General goal

To contribute to a better smart urban development of the city center by solving the traffic chaos that causes problems both in the development of the city and in the daily life of the citizens in the city of Veles.

Specific goal/s

Improve the quality of life by improving urban mobility and accessibility of the city with a minimum of 5% reduced air pollution in the downtown area as a result of the introduction of new smart habits for urban mobility, 5000 m2 smart pedestrian and bicycle zones in the city center and minimum 15% higher use of public transport by the end of 2024.

Expected results

 • Consolidated infrastructure for connected, environmentally friendly and shared transport options and more efficient resource management for public and private carriers,
 • Provided smart public transport platform that provides information and infrastructure with digital technology for locals and visitors,
 • Efficient contributing public transport management system,
 • for organized transportation, overcoming traffic jams, changing habits that lead to accidents and a cleaner environment in sensitive areas in the city center,
 • Increased amount of information delivered to passengers and residents, improved experience in public transport,
 • Consolidated infrastructure for connected, environmentally friendly and shared transport options and more efficient management of public and private carrier resources,
 • System for electric vehicles in the center of Veles with available electric vehicles for recreation that contribute to a cleaner environment and development of tourism,
 • Emphasized architectural heritage in the city center, increased security; reduced energy consumption and carbon footprint and introduced integrated public lighting,
 • Generated innovative ideas that are included in the update of the Strategy for development of a smart city and the Plan for Sustainable urban mobility of the Municipality of Veles,
 • Strengthened public awareness of the benefits of sustainable urban mobility and smart urban solutions

Planned activities

 • Infrastructure investments – reconstruction of the one-way street “September 8” through which 2 roundabouts will be connected; Reconstruction of the streets in the city center with the construction of storm sewers and adaptation of smart solutions for urban mobility;
 • Procurement and installation of: 4 pilot bus stops with smart info boards; 4 smart solar benches with the possibility of charging mobile phones and computers with free Wi-Fi; 4 class B + chargers for electric vehicles as well as 4 smart waste containers with smart charging tracking device and digital control system. Procurement of 20 smart bikes with sharing system, 2 electric touring rickshaws, 1 electric touring vehicle with 5 seats;
 • Procurement of integrated software solution for public transport;
 • Procurement and installation of street lamps with LEDs (3000K LEDs) and lighting of the facades of buildings with 4000K LEDs to highlight the architecture of the city center;
 • Procurement of access control system for vehicles with sensor features;
 • Capacity building through trainings and events;
 • Reorganization of the municipal administration for efficient implementation of the solutions for urban mobility and smart city;
 • Strengthening public awareness of the benefits of sustainable urban mobility and smart city solutions through campaigns and events

Total project budget

€ 751,504.32

Project duration

36 months

 1. DESCRIPTION OF THE WORK TASKS OF THE ENGAGED EXTERNAL EXPERTS

2.1 Project Manager

The hired project manager will be responsible for organization, project coordination and successful implementation of all planned project activities.

The project coordinator will be responsible for completing the following tasks:

 • Continuous and regular communication with the appointed project coordinator in the Delegation of the European Union;
 • Communication and coordination of activities with responsible officials in the sectors and departments of the Municipality of Veles involved in the implementation of the project;
 • Ensuring management of the entire project documentation in accordance with the rules for management of EU documents and procedures in the Municipality of Veles;
 • Providing and successful application of methodology for project monitoring and evaluation;
 • Timely preparation and submission of narrative and financial reports on the progress and implementation of the project;
 • Efficient and effective management of the project budget in accordance with the rules of the European Union for the management of financial resources provided by EU funds;
 • Implementation of the tender procedures within the project in accordance with the rules set out in the Practical Guide for Tender Procedures of the European Union;
 • Ensuring visibility and promotion of the project in accordance with EU rules for visibility of projects funded by the European Union and regular communication with the responsible persons for visibility in the Delegation of the European Union;
 • Ensuring the sustainability of the project in cooperation with the Municipality of Veles

Engagement period:

Maximum 33 months

Engagement fee:

900 € (55,530 MKD) per month (gross)

2.2 Technical Assistant

The Technical Assistant is responsible for providing assistance and support to the project manager in carrying out the tasks for successful project implementation.

The Technical Assistant is responsible for providing the necessary assistance and support in the performance of the tasks of the project manager set out in item 2.1 of this Public Announcement.

The Technical Assistant is responsible for:

 • Effective, efficient and responsible handling of the entire project documentation
 • Timely completion of project activities
 • Measuring results
 • Organization of the activities planned in the project
 • Providing support in resolving all issues during the project implementation.
 • Engagement period:

Engagement period:

Maximum 33 months

– Engagement fee:

– 750 € (46,275 MKD) per month (gross fee)

 1. Qualifications

3.1 Project Manager

 • Minimum 3 years of experience in the implementation of projects funded by the EU and other international organizations
 • High education in the field of social sciences, economics or organizational sciences
 • Knowledge of English (Minimum level B2)
 • Excellent knowledge and active operation with Microsoft Office suite 

3.2 Technical Assistant

 • Minimum 3 years of experience in project implementation
 • High education in the field of social sciences, economics and organizational sciences
 • Knowledge of English (Minimum level B2)
 • Excellent knowledge and active work with Microsoft Office suite
 • Knowledge in the field of finance and financial management will be considered an advantage.
 1. Application procedure

Interested candidates should submit their applications in Macedonian and English along with:

 • Letter of interest
 • Professional Biography (Curriculum Vitae)
 • Documented evidence of work experience
 • Documented evidence of English language proficiency
 • Documented evidence of working on a computer (Microsoft Office)

Applications to be submitted in paper and electronic form to the Municipality of Veles no later than March 30, 2022, by 15:00

Contact person:

Marija Chatmova, Department of Human Resources Management

Zorica Miladinovska, Department of Human Resources Management

opve@veles.gov.mk

Mayor

Minicipality of Veles

Marko Kolev

Оглас