КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. Архиепископ Михаил бр.146, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок
Прва смена: 07:00 – 13:00 часот
Втора смена: 13.00 – 19.00 часот
Телефон (централа):
043 233 676
Телефон (факс):

Е-пошта
ooukimveles@gmail.com
Веб страна
www.svkim.blogspot.com


ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2019 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2018 година Превземи документ
Годишна програма за работата на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2017 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2016 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2018 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2017 година Превземи документ
Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2016 година Превземи документ


САМОЕВАЛУАЦИЈА

Самоевалуација на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за 2019-2021 година Превземи документ