КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. Никола Карев бр.2, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок
Прва смена: 07:00 – 13:00 часот
Втора смена: 13.00 – 19.00 часот
Телефон (централа):
043 211 255
Телефон (факс):

Е-пошта
oouvasilglavinov@yahoo.com
Веб страна


ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на ООУ „Васил Главинов“ за 2019/20 година Превземи документ


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Годишен извештај за работата на ООУ „Васил Главинов“ за 2018/19 година Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен извештај за работата и завршна сметка на ООУ „Васил Главинов“ за 2019 година Превземи документ


САМОЕВАЛУАЦИЈА

Самоевалуација на ООУ „Васил Главинов“ за 2019-2021 година Превземи документ