Со цел отпочнување на постапка за доделување на договор за јавна набавка за УСЛУГИ која ќе се спроведува согласно Практичниот водич за процедури за доделување на договори за ЕУ надворешни активности (ПРАГ 2020) како и  ИПА прирачникот за набавки, а кои ќе бидат дефинирани во тендерската документација – УСЛУГИ (SERVICES) УСЛУГИ за изработка на тендерски досиеа по ЕУ процедури на Општина Велес како имплементатор, во рамки на проектот  ,,Паметни Решенија Велес – продолжуваме”,

Општина Велес спроведува анализа на пазарот за погоре наведените услуги.

Ве замолуваме прашалникот да го пополните и веродостојноста на пополнетиот прашалник да ја потврдите со потпис на одговорното лице на Вашата компанија/организација/физичко лице и истиот скениран да ни биде вратен на следнавa емаил адресa: marija.alceva@veles.gov.mk не покасно од петок 02.06.2023 до 16.00 часот.


Прашалник