Во учебната 2020/2021 година на територијата на Општина Велес завршиле 446 ученици во деветто одделение, а во јунскиот уписен рок, во прва година во четирите средни училишта се запишале вкупно 497 ученици. Во ССОУ „Коле Неделковски се запишани 215 ученици, во ССОУ „Димитрија Чуповски“ се запишани 127, во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“се запишаа 102 ученици на македонски наставен јазик и 13 ученици на албански наставен јазик. Во ОСУ „Јовче Тесличков, се запишале 40 ученици во јунскиот уписен рок.

Досега е пополнета паралелката за Медицински сестри во „Димитрија Чуповски“ како и две паралелки со образовен профил Елктротехничар за компјутерска техника и автоматика во ССОУ „Коле Неделковски“.

Во паралелките за дуално образование во ССОУ „Коле Неделковски во образовниоѕт профил Автомеханичар и Заварувач се запишале 18 ученици и во образовниот профил Техничар за производно машинство се запишале 15 ученици.

Во паралелките за дуално образование во ССОУ „Димитрија Чуповски“ , во образовниот профил Месар и Пекар се запишани 7 ученици и во образовниот профил Техничар за заштита на животна средина 24 ученици.