Врз основа на член 111,став 1 од Деловникот на Советот на Општина Велес (“Службен гласник на Општина Велес”бр. 12/07, 03/09 и 18/10),и член 3 став 5 од Деловникот на партиципативното тело на Општина Велес бр.25-1130/24 од 28.02.2022 година,

С В И К У В А М
седница на партиципативното тело на Општина Велес

Седницата ќе се одржи на ден 09.03.2022 година(среда),со почеток во 09:30 часот, во малата сала на Општина Велес.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Избор на претседател и заменик претседател на партиципативното тело;
2.Разгледување на планска програма за:
-Детален урбанистички план за дел од УБ 23, УЕ 2 (Железен мост), К.О. Велес, општина Велес;
– Детален урбанистички план за дел од УБ 29, УЕ 4 (Сула Чешма), К.О. Велес, општина Велес;
-Детален урбанистички план за дел од УБ 48 и дел од УБ 49, УЕ 9 (Рамина), К.О. Велес, општина Велес и
-Детален урбанистички план за дел од УБ 34, УЕ 5 (Централно градско подрачје), К.О. Велес, општина Велес.
3.Разно.

Ве молиме за присуство!

Претседател
Совет на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Покана