Предмет на овој проект е планирање на градби за производство на лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на КП бр.1409/2, КП бр. 1516/6, КП бр. 1536/3, КП бр. 1536/4 и КП бр. 1537/3,

К.О.Мамутчево, Општина Велес, опфатени со проектниот опфат кои се во сопственост на ДПТУ ЗОНА ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар.

-Намена на површини:

Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ

Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Местоположбата на локацијата која е цел на овој проект е во К.О.Мамутчево, Општина Велес

Границата на опфатот претставуваат границите на катастарските парцели опфатени со проектниот опфат:

КП бр. 1409/2, КП бр. 1516/6, КП бр. 1536/3, КП бр. 1536/4 и КП бр. 1537/3, К.О. Мамутчево, Општина Велес.

Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 66378м2 односно 6,64ха.

Урбанистичко решение