Граници на опфатот за КП 130, КП 131, КП 132, КП 133, КП 124 и дел од КП 73/1, КО Чалошево се:

– На исток опфатот се граничи со КП 634;

– На север опфатот се граничи со КП 416/2, КП 78, КП 126, КП 121, КП 127 и КП 128;

– На запад опфатот се граничи со КП 129, КП 83, КП 84 и КП 85;

– На југ опфатот се граничи со КП 134 и 149.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 50000м2 или 5,0 ха.

Јавниот увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 130, КП 131, КП 132, КП 133, КП 124 и дел од КП 73/1, КО Чалошево – Општина Велес.

Јавниот увид ќе трае 15 работни дена, од 06.07.2022 до 26.07.2022 година, на службената веб страна на Општина Велес (www.veles.gov.mk).

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.


Соопштение

Урбанистички проект