Согласно член 23 од Статутот на Општина Велес како постојани комисии на Советот се:

I.Верификациона комисија
1. Коста Нојков – претседател
2. Ќирил Гајдов
3. Изабела Апцева

II.Комисија за изготвување на Програма на СОВ
1. Зоран Љутков – претседател
2. Изабела Апцева
3. Маргица Урумова
4. Катерина Ефремова
5. Менсур Бачевац

III.Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

1. Елизабета Митревска Анѓелеска – претседател
2. Коста Нојков
3. Марјанчо Николов

IV.Комисија за финасирање,Буџет и локален економски развој
1. Даниел Јаневски – претседател
2. Коста Нојков
3. Нада Јованова
4. Димитар Абрешев
5. Марјанчо Николов

V.Комисија за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина

1. Ќирил Гајдов – претседател
2. Пандорка Лазаровска Прличкова
3. Даниел Јаневски
4. Нада Јованова
5. Игор Смилев

VI.Комисија за општествени дејности
1. Менка Андреева – претседател
2. Елизабета Митревска Анѓелеска
3. Маргица Урумова
4. Милица Ристовска Темелковска
5. Ружица Петрушевска Николовска

VII.Комисија за Статут и прописи
1. Коста Нојков – претседател
2. Драган Димески
3. Игор Смилев
4. Милица Ристовска Темелковска
5. Ќирил Гајдов

VIII.Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите
1. Весна Атанасовска – претседател
2. Менка Андреева
3. Кирил Лазов
4. Невзат Муаремовски
5. Пандорка Прличкова Лазаровска

IX.Комисија за спорт и млади

1. Кирил Лазов – претседател
2. Игор Стојанов
3. Даниел Јаневски
4. Димитар Абрашев
5. Тодор Јаковлевски

Х. Комисија за заштита на правата на децата
1. Катерина Ефремова – претседател
2. Ружица Петрушевска Николовска
3. Елизабета Митревска Анѓелеска
4. Менка Андреева
5. Игор Стојанов

Комисија за опредлување на имиња на улици,плоштади и др. инфра. објекти
1.Изабела Апцева – претседател
2.Даниел Јаневски
3.Весна Атанасовска
4.Менсур Бачевац
5.Тодор Јаковлевски