Правилник за користење на ИТ опрема, електрoнска пошта и интернет Превземи документ
Правилник за начинот на постапување со објекти склони на паѓање Превземи документ