Согласно Законот за локална самоуправа досегашните месни заедници се организираат како урбани заедници (во градот) и месни заедници во населените места во општината. За да може да се организираат за решавање на заедничките потреби на граѓаните, мора точно да се утврди опфатот на урбаните и месните заедници, па дури потоа да пристапи кон формирање на Совети на урбани заедници и Совети на месните заедници. Советот на Општина Велес на седницата одржана на 23.05.2005 година, донесе Одлука за определување на опфатот на постојните урбани заедници во градот и месните заедници во населените места. Со оваа Одлука се утврдува опфатот на постојните урбани заедници во градот и месните заедници во населените места согласно Генералниот урбанистички план за град Велес. Урбани заедници кои што се постојни во градот се вкупно 14, а додека месни заедници кои што постојат во населените места се 19.

Одлука за определување на опфатот на постојните урбани заедници во градот и месните заедници во населените места


Урбани заедници

Урбана заедница „Богдан Каракостев“
Урбана заедница Богдан Каракостев” со вкупна површина од 107,86 ха поделена на шест урбани блока и тоа УБ 23 од 16,84 ха, УБ23а од 21,57 ха, УБ 24 од 20,32 ха, УБ 25 од 13,25ха, УБ 26 од 23,79 ха, УБ 27 од 12,09 ха, опишана со следните граници: на запад започнува кај Железен мост, на север продолжува по ул. Димитар Влахов” и регионалниот пат -103, делумно завртува на запад и продолжува насевер по локален пат за с.Чолошево се до границите на урбаниот опфат по ГУП (магистралниот пат М-1) од каде источно и јужно се движи по границата на урбаниот опфат се до ул. „Вера Циривири”, западно продолжува поул. Вера Циривири”, Киро Рогужаров” па води по ул. Иво Лола Рибар” се до осовината на река Вардар од каде северно продолжува по оваа осовина до почетната точка кај Железен мост.

Претседател: Дејан Ристов
Членови на совет:

Урбана заедница „Шорка“
Урбана заедница „Шорка” со вкупна површина од 73,62 ха поделена на три урбани блока и тоа УБ 43 од 22,78 ха, УБ 44 од 29,15 ха, УБ 45 од 21,69 ха, опишана со следните граници: од север и североисток се води по осовината на реката Вардар, на југ преку Градскиот парк, продолжува по северозападната страна на оградата на Градскиот стадион, оди по југоисточната страна на оградата на Градскиот базен, продолжува по ул. Вардарска” до ул. Алексо Демниевски” каде завршува западно до железничката пруга Велес – Битола, па продолжува на северозапад по осовината на железничката пруга Велес-Битола до крајот на урбаниот опфат по ГУП.

Претседател:
Членови на совет:

Урбана заедница „Трајче Панов“
Урбана заедница „Трајко Панов” со вкупна површина од 34,23 ха поделена на два урбани блока и тоа УБ 28 од 9,03 ха, УБ 29 од 24,93 ха, опишана со следните граници: на север започнува со ул. Благој Ѓорев”, на исток продолжува по ул. Маршал Тито” (до Црвен крст), на запад продолжува по ул. Кочо Рацин” до пресекот со ул. Даме Груев”, на југ води по истата улица и се спојува со ул. Мирче Ацев” до Плоштад Којник, на запад продолжува по ул. Игманска”, ја сече ул. Орце Мартинов” и се спушта на север по ул.Игманска” и доаѓа на почетната точка на ул. Благој Ѓорев”.

Претседател: Јосе Петков
Членови на совет:

Урбана заедница „Тунел“
Урбана заедница Тунел” со вкупна површина од 36,7 ха, поделена на два урбани блока и тоа УБ 51 од 12,6 ха и УБ 52 од 23,79 ха, опишана со следните граници: од север и северозапад ул. Благој Ѓорев”, на југ и исток граници на урбан опфат по ГУП и североисток ул. Димитрие Чуповски” до крај на урбаниот опфат по ГУП.

Претседател: Димче Велев
Членови на совет:

Урбана заедница „Трајко Капчев“
Урбана заедница „Трајко Капчев” со вкупна површина од 62,17 ха поделена на три урбани блока и тоа УБ 40 од 21,02 ха, УБ 41 од 18,87 ха, УБ 42 од 22,28 ха, опишана со следните граници: на исток и југоисток започнува од Стар мост, продолжува јужно по осовина на река Вардар до крај на граница на урбан опфат (Кожара „Димко Митрев”), на север и североисток продолжува по граница на урбан опфат до ул. „Вера Циривири”, западно продолжува по истата улица, води по ул. Киро Рогужаров”, ул. Иво Лола Рибар” и продолжува на југ по ул. „Нишка” да заврши на почетната точка на Стар мост.

Претседател: Иван Илиев
Членови на совет:

Урбана заедница „9-ти Ноември“
Урбана заедница „9-ти Ноември” со вкупна површина од 52,57 ха поделена на три урбани блока и тоа УБ 30 од 14,15 ха, УБ 31 од 16,58 ха, УБ 32 од 21,84 ха, опишана со следните граници: на запад започнува од ул. Ленинова” до ул. Благој Ѓорев”, ја сече и продолжува на југ по ул. „Киро Ќучук” до пресекот со ул. „Стеван Бобев”, се спојува со ул. „Тодор Јанев” и западно продолжува по граници на урбан опфат по ГУП, на север продолжува со ул. „Љубљанска” ја сече ул. Игманска” и продолжува на север по ул. „Благој Ѓорев” ја сече истата и продолжува на север со источната ограда на Гимназија Кочо Рацин” до ул. „Алексо Демниевски” и продолжува на запад по ул. Алексо Демниевски” до железничката пруга Велес-Битола да заврши до почетната точка со ул. „Ленинова”.

Претседател: Јосиф Коларов
Членови на совет:

Урбана заедница „Мирка Гинева“
Урбана заедница „Мирка Гинева – Превалец” опишана со следниве граници: североисточно започнува по границата на опфатот на месната заедница „Тунел” и северозападно продолжува по крајниот опфат на МЗ Керамидна” и продолжува по граничниот опфат на катастарската општина Оризари.

Претседател: Александар Трпков
Членови на совет:

Урбана заедница „Дурутовец“
Урбана заедница „Дурутовец” опишана со следниве граници: започнува североисточно со границата на опфат на МЗ „Богдан Каракостев” па продолжува североисточно по границата на МЗ „Родна Ивева” за источно да продолжи по границата на катастарската општина с.Чолошево.

Претседател: Зоран Стаменовски
Членови на совет:

Урбана заедница „Васа Кошулчева“
Урбана заедница „Васа Кошулчева” со вкупна површина од 174,59 ха поделена на десет урбани блока и тоа УБ 1 од 45,10 ха, УБ 2 од 23,08 ха, УБ 3 од 19,04 ха, УБ 4 од 20,35 ха,УБ 4а од 20,67 ха,УБ 5 од 7,46 ха,УБ 6 од 13,08 ха,УБ 7 од 5,92 ха, УБ 8 од 8,82 ха и УБ 9 од 11,07 ха, опишана со следните граници: на запад започнува кај Железничката пруга Велес-Битола на почетната точка со ул. „Алексо Демниевски” и продолжува по осовината на оваа пруга се до Ветеринарна станица, на запад продолжува по локалниот пат Велес – Раштани се до границата на урбаниот опфат, од каде северно и делумно североисточно оди до Железничката пруга Скопје – Велес – Битола од каде јужно се спушта по пругата до пресекот на ул. „Алексо Демниевски”.

Претседател: Коле Мечевски
Членови на совет:

Урбана заедница „Родна Ивева“
Урбана заедница „Родна Ивева” со вкупна површина од 263,37 ха поделена на четиринаесет урбани блока и тоа УБ 10 од 16,10 ха, УБ 11 од 23,54 ха, УБ 12 од 16,54 ха, УБ 13 од 9,62 ха,УБ 14 од 16,99 ха,УБ 14а од 19,13 ха,УБ 15 од 29,85 ха,УБ 15а од 16,19 ха, УБ 16 од 23,17 ха, УБ 16а од 12,51 ха, УБ 17 од 14,27 ха, УБ 17а од 30 ха, УБ 18 од 23,39 ха и УБ 19 од 17,15 ха, опишана со следните граници: започнува од: Железен мост на север продолжува по дел на ул. „Димитар Влахов”, на запад делумно се спушта до регионалниот пат -103 на север продолжува по локалниот пат за с.Чолошево се до граница на урбан опфат (магистрален пат М-1) од каде северозападно и северно продолжува по граница на урбан опфат се до осовина на река Вардар од каде се спушта јужно и југоисточно до почетната точка на Железниот мост.

Претседател: Снежана Андовска
Членови на совет: Дејан Делов; Маријан Стефанов; Ѓоре Стаменков; Зоран Арсов; Јордан Мартинов и Ана Мирсинова

Урбана заедница „Славе Петков“
Урбана заедница „Славе Петков” со вкупна површина од 56,27 ха поделена на три урбани блока и тоа УБ 37 од 8,46 ха, УБ 38 од 19,40 ха, УБ 39 од 27,41 ха, опишана со следните граници: на север започнува од ул. „Маршал Тито” (Црвен крст), па продолжува на запад по ул. „Кочо Рацин”, по ул. „Даме Груев” и ул. „Мирче Ацев” и води до Плоштад Којник, на запад продолжува по ул. Игманска”, ја сече ул. „Орце Мартинов”, и продолжува на запад по ул. Игманска” до ул. Љубљанска”, јужно продолжува по истата улица, а југозападно води до крајот на урбаниот опфат, па на север продолжува по осовина на река Вардар се до Стар мост од каде делумно завршува на запад до ул. „Маршал Тито”, а северно продолжува до почетната точка (Црвен крст).

Претседател: Лилјана Ноневска
Членови на совет:

Урбана заедница „Димче Мирчев“
Урбана заедница „Димче Мирчев” со вкупна површина од 40,97 ха поделена на три урбани блока и тоа УБ 20 од 17,10ха, УБ 21 од 18,75 ха, УБ 22 од 5,12 ха, опишана со следните граници: започнува на запад со источната ограда на Гимназија „Кочо Рацин” до ул. „Алексо Демниев”, завртува на исток по ул. „Вардарска” и продолжува по југоисточната страна по оградата на Градскиот базен и северната страна на Градскиот стадион, преку Градскиот парк до реката Вардар северно на југ се спушта по осовината на река Вардар до Стар мост, продолжува на север по ул. Маршал Тито и по ул. „Благој Ѓорев” па завршува во почетната точка кај Гимназија „Кочо Рацин”.

Претседател: Ангел Јованов
Членови на совет:

Урбана заедница „Керамидна“
Урбана заедница „Керамидна” со вкупна површина од 84,05 ха поделена на пет урбани блока и тоа УБ 46 од 14,20 ха, УБ 47 од 16,08 ха, УБ 48 од 15,30 ха, УБ 49 од 25,81 ха и УБ 50 од 12,66 ха, опишана со следните граници: на север патот за с.Раштани, на исток железничка пруга Велес – Битола, југ и југозапад граници на урбан опфат по ГУП.

Претседател: Кире Басаров
Членови на совет:

Урбана заедница „Алексо Демниевски“
Урбана заедница „Алексо Демниевски” со вкупна површина од 123,40 ха поделена на шест урбани блока и тоа УБ 33 од 24,34 ха, УБ 33а од 14,17 ха, УБ 34 од 20,81 ха, УБ 34а од 15,50 ха, УБ 35 од 19,27 ха, УБ 36 од 29,38 ха, опишана со следните граници: на исток почнува со ул. „Ленинова” до ул. „Благој Ѓорев”, ја сече и продолжува на југ по ул. „Киро Ќучук” до пресекот со ул. „Стеван Бобев” се спојува со ул. „Тодор Јанев” и јужно продолжува до граница на урбаниот опфат по ГУП, на северозапад оди по ул. „Димитрие Чуповски” до ул. „Благој Ѓорев” ја сече и на север продолжува по осовината на железничката пруга Битола-Велес до почетната точка со ул. „Ленинова”.

Претседател: Благој Костов
Членови на совет:Месни заедници

МЗ „Чолошево“
Месна заедница „Чолошево” се границите на катастарската општина Чолошево.

Претседател: Гоце Зарков
Членови на совет:

МЗ „Долно Каласлари“
Месна заедница „Долно Караслари” со населеното место Горно Караслари, се границите на катастарската општина Караслари.

Претседател: Јане Николовски
Членови на совет:

МЗ „Црквино“
Месна заедница „Црквино” се границите на катастарската општина Црквино.

Претседател: Ремзо Спахиќ, Сенад Батиловиќ
Членови на совет:

МЗ „Мамутчево“
Месна заедница „Мамутчево” се границите на катастарската општина Мамутчево.

Претседател: Зоран Јакимовски
Членови на совет:

МЗ „Рлевци“
Месна заедница „Рлевци” се границите на катастарската општина Рлевци

Претседател: Блаже Јорданов
Членови на совет:

МЗ „Отовица“
Месна заедница Отовица” се границите на катастарската општина Отовица.

Претседател: Иле Аџиев
Членови на совет:

МЗ „Горно Оризари“
Месна заедница Горно Оризари” сонаселеното место Долно Оризари и Клуковец, се границите на катастарската општина Оризари.

Претседател: Енвер Карталовиќ
Членови на совет:

МЗ „Ораовец“
Месна заедница Ораовец” се границите на катастарската општина Ораовец.

Претседател: Бошко Нешов
Членови на совет:

МЗ „Кумарино“
Месна заедница „Кумарино” се границите на катастарската општина Кумарино.

Претседател: Петре Арсовски
Членови на совет:

МЗ „Башино Село“
Месна заедница „Башино Село” се границите на катастарската општина Башино Село.

Претседател: Љупче Бабуновски
Членови на совет:

МЗ „Новачани“
Месна заедница „Новачани” се границите на катастарската општина Новачани.

Претседател: Драган Митковски
Членови на совет:

МЗ „Сујаклари“
Месна заедница „Сујаклари” се границите на катастарската општина Сујаклари.

Претседател: Дени Пејчиновски
Членови на совет:

МЗ „Иванковци“
Месна заедница „Иванковци” се границите на катастарската општина Иванковци.

Претседател: Марјанчо Ангеловски
Членови на совет:

МЗ „Слп“
Месна заедница „Слп” со населените места Белештевица и Карабуниште се границите на катастарските општини Слп, Белештевица и Карабуниште.

Претседател: Трајко Димов
Членови на совет:

МЗ „Раштани“
Месна заедница „Раштани” се границите на катастарската општина Раштани.

Претседател: Панче Јованов
Членови на совет:

МЗ „Рудник“
Месна заедница „Рудник” со населените места Ветерско и Лугунци, се границите на катастарските општини Рудник, Ветерско и Лугунци.

Претседател: Илија Тасевски

МЗ „Бузалково“
Месна заедница Бузалково” се границите на катастарската општина Бузалково.

Претседател: Сабит Аметовски
Членови на совет:

МЗ „Сливник“
Месна заедница „Сливник” се границите на катастарската општина Сливник.

Претседател: Зекир Мусовски
Членови на совет:

МЗ „Џидимирци“
Месна заедница „Џидимирци” се границите на катастарската општина Џидимирци.

Претседател: Тони Ѓорѓиевски