Подносител на барањето:

Друштво за производство, трговија и транспорт “МИСА-МГ” ДООЕЛ експорт-    импорт Скопје за инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење на минерални суровини: варовник и никел на локалитет “ГРООТ” Велес.

Регистрирано седиште на правното лице:

Ул.“Павел Шатев” бр.3 ламела 3/локал 10 Скопје-Кисела Вода, Кисела Вода

Локација на инсталацијата:

КП 10424/1 и КП 10424/5 КО Велес м.в “ГРООТ”

Контакт лице:

Горанчо Ковиловски, тел: 070/366-808

Категорија на инсталација:

Точка 3. Индустрија на  минерали подточка. 3.2.  Инсталации  за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање  на  минерални  суровини

Проектиран капацитет:

700.000 тони/годишно варовник

100.000 тони/годишно никел

                                                                                            Градоначалник

                                                                                                   на Општина Велес

                                                                                                        Аце Коцевски


Б-ИЕД МИСА МГ