Одржана јавна расправа за проектот Хидросистем Лисиче, фаза наводнувањe

На денешната јавна расправа која се одржа во просториите на Општина Велес, пред претставниците на општината, подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ЈВП „Лисиче” и ЈКП „Дервен” како директни корисници на системот беше претставена „Студијата за оцена на влијание врз животната средина” за фазата наводнување на земјоделско земјиште од хидросистемот Лисиче. Претставникот…

Б-интегрирана еколошка дозвола МИСА МГ

Подносител на барањето: Друштво за производство, трговија и транспорт “МИСА-МГ” ДООЕЛ експорт-    импорт Скопје за инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење на минерални суровини: варовник и никел на локалитет “ГРООТ” Велес. Регистрирано седиште на правното лице: Ул.“Павел Шатев” бр.3 ламела 3/локал 10 Скопје-Кисела Вода, Кисела Вода Локација на инсталацијата: КП 10424/1 и КП 10424/5 КО…