КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „РАЦИНОВО ПРИЗНАНИЕ“ ЗА 2024 ГОДИНА

Градоначалникот на Општина Велес врз основа на Предлогот од Организацискиот одбор на културната манифестација „61.Рацинови средби“ за објавување конкурс за доделување на наградата „Рациново признание“ за 2024 година, бр.08-1590/4 од…

ПЛАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА ПЕРИОД 2023-2027

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 39/16, 99/18, 89/22…