Јавен повик за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед за 2024 година

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за велосипед („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 08/22, 08/24), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција…