Р Е Ш Е Н И Е

 • По предлог на Комисијата за спроведување на Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на територијата на Општина Велес  за набавка на енергетски ефикасно грејно тело за 2019 година, се одобруваат барањата на следните подосители:
 1. Бојан Ников
 2. Борис Таневски
 3. Мери Стоилкова
 4. Александар Стефанов
 5. Трајче Шопов
 6. Трајко Бабунски
 7. Радица Настовска
 8. Валентина Петковска
 9. Кристина Александарски
 10. Сашко Саздов
 11. Трајка Миланова
 12. Александра Климкарова Стојанова
 13. Ванчо Андоновски
 14. Мартина Банев
 15. Круме Тодоров
 16. Сања Данева
 17. Љупчо Стефановски
 18. Тодор Нешов
 19. Александар Страхилов
 20. Цана Јованова
 21. Будимка Бошкова
 22. Лепа Адамчевска
 23. Ангел Ристовски
 24. Васка Грчева
 25. Тодор Спасев
 26. Јаја Османов
 • Барателите во целост ги исполниле условите зададени од Јавниот повик и се одобрува исплата во висина од 15.000 денари за секој поединечно, како субвенција при набавка на енергетски ефикасно грејно тело за 2019 година.
 • Се задолжува Одделението за финансиски прашања да го спроведе ова решение и изврши исплата поединечно на секој барател, по податоци и сметка кои се составен дел на ова решение.
 • Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

О б р а з л о ж е н и е

Од страна на СОВ е донесена Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за набавка на енергетски ефиксасно грејно тело за 2019 година бр.25-3542/5 од 17.09.2019 година.

 Комисијата за спроведување на постапката формирана со Решение бр.08-3710/1 од 27.09.2019 година, успешнo ги спроведе сите фази од постапката и на барателите кои ги исполнуваат условите од Јавниот повик, предложи одобрување на барањата и надоместување на дел од трошоците на граѓаните на територијата на Општина Велес  за набавка на енергетски ефикасно грејно тело за 2019 година.  Согласно горе неведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.


Решение