УП бр.1310-76
Бр на постапка: 47406
од 22.12.2022 година
Велес

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член 51 од Статутот на Општина Велес, (Сл. Гласник 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), Градоначалникот на Општина Велес го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на јавен увид по

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 854, дел од КП 853/3, дел од КП 853/2, на дел од КП 853/4, дел од КП 853/1 и дел од КП 851/2, КО Сојаклари, Општина Велес.

Граници на опфатот за КП 854, КП 853/3, КП 853/2, КП 853/4, КП 853/1 и КП 851/2, КО Сојаклари се:
– На исток опфатот се граничи со КП 851/2, КП 853/1 И КП 853/2;
– На север опфатот се граничи со КП 851/2, КП 853/1, КП 853/4 И КП 854;
– На запад опфатот се граничи со КП 854;
– На југ опфатот се граничи со КП 851/2, КП 853/2 и КП 853/3.
Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 14035,31м2 или 1,40 ха.
Јавниот увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 854, дел од КП 853/3, дел од КП 853/2, на дел од КП 853/4, дел од КП 853/1 и дел од КП 851/2, КО Сојаклари, Општина Велес.
Јавниот увид ќе трае 15 работни дена, од 23.12.2022 до 12.01.2023 година, на службената веб страна на Општина Велес (www.veles.gov.mk).
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
Марко Колев

Соопштение

Графички приказ