ANNOUNCE

Municipality of Veles is launching a tender procedure for: PRAG Procurement expert

The tender procedure is under the implementation of the Project “Smart solutions Veles – we continue” agreement no. IPA/2021/427055 concluded between the Municipality of Veles, as the leading applicant in the project, SEG Holding as a partner and the European Commission within the framework of the IPA 2020 Program – “Municipal Support Program”.

The tender dossier is published and available to download on the following link

The deadline for submission of offers is 20.07.2023, 16:00 o clock.

Any additional information and clarifications, following previously submitted questions will be transparently published on this website.

 

ОБЈАВА

Општина Велес објавува тендерска процедура за избор н експерт за јавни набавки по ПРАГ процедури. Тендерот се објавува во рамки на Проект „Паметни решенија Велес – продолжуваме“ договор бр.  IPA/2021/427055 склучен помеѓу Општина Велес, како водечки апликант во проектот, СЕГ Холдинг како партнер и Европската Комисија во рамки на Програмата ИПА 2020 – “Програма за поддршка на општините”

Тендерското досие е објавено и достапно за преземање на следниот линк

Крајниот рок за доставување на понудите е 20.07.2023, 16:00 часот.

Евентуални дополнителни информации и појаснувања, по однос на предходно доставени прашања ќе бидат транспаретно објавени на оваа веб страна.