Врз основа на  Договорот за Грант, бр. CN-2- SO1.3 – SC056 од 3.03.2022 година, архивски бр. 08-27/7 од 31.01.2022 година склучен помеѓу Европската Комисија и  Општина Велес како водечки партнер  за имплементација на проектот „Креативни можности во туризмот – CounT“, програма  „ИНТЕРРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка Република Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“ како и врз основа на  член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на РМ“ бр. 62/2005….. 120/2018 и „Сл.весник на РСМ бр. 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

 

Ј А В Е Н    О Г Л А С

за ангажман на надворешен клучен експерт – Проектен менаџер

за имплементација на проектот

Креативни можности во туризмот – CounT- CN-2- SO1.3 – SC056

 

 1. ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

НАСЛОВ НА ПРОЕКТ : Креативни можности во туризмот – CounT

Водечки партнер (македонска страна):   – Општина Велес

Партнер (грчка страна):  Регионална агенција за развој – Лерин (Флорина)

 

COunT е проект кој го капитализира природното и културното наследство на градовите Велес и Лерин за промовирање на туризмот и зајакнување на вработеноста во двата града. односно проектот се однесува на еден од главните приоритети на Програмата во туристичкиот сектор,  „Спроведување на интервенција за создавање туристичка атракција“ и ги проширува локалните компоненти на синџирот на вредност на туризмот.

Проектот е изработен во тесна соработка на општина Велес и Регионалната агенција за развој од Лерин. И двата ентитета ја препознаа важноста на речните брегови како предност за развојот на туризмот. Двата града веќе спроведоа акции кои го истакнаа потенцијалот на речните брегови како атракција што може дополнително да се капитализира за развој на одржливи туристички активности. Заедничката река и заедничките карактеристики на градовите ги наведоа да развијат проект за искористување на неискористениот потенцијал и зајакнување на вработеноста во секторот.

       Проектот ги опфаќа следните активности:

(1) Реконструкција на кејот на реката Вардар во Велес во должина од околу 200 метри ( Од мост „Гемиџии“ до областа околу Мало мовче);

(2) Поставување на киосци кои ќе бидат простор  за одредено време на претприемачи од областите уметност и занаетчиство за да ги поддржат во нивниот прв период на работа пред да бидат предадени на нови претприемачи што ќе бидат поддржани (2 киосци се финансирани од ЕУ, останатите 3 ќе ги обезбеди Општина Велес);

(3) Анализа на синџирот на вредност за секторот уметност и занаетчиство и неговиот потенцијал за одржлив развој на туризмот во прекуграничната област;

(4) Развој на Ресурсен центар за уметнички и занаетчиски претприемачи во Лерин и

(5) Развој на специјализиран едукативен материјал кој ќе одговори на потребите на уметничките и занаетчиските туристички претприемачи во прекуграничната област.

Техничка поддршка за нови туристички претприемачи

(1) Отворен повик за поддршка на иновативни туристички идеи во Велес и Лерин. Поддржаните претприемачи ќе бидат домаќини во киосците на кејот на  Вардар во Велес и ќе добијат награда во Лерин;

(2) Заеднички семинар за туристички капацитети за поддршка на новите претприемачи да постават одржлива основа за нивното работење;

(3) Серија мастер-часови за уметност и занаетчиство кои ќе се фокусираат на проширување на локалниот синџир на вредности во секторот;

(4) Шема за менторство и следење на поддржаниот бизнис во нивните специфични потреби.;

Општа цел

Подобрување на атрактивноста и промовирање на туризмот во прекуграничната област за да се зголеми вработеноста во туризмот, преку искористување на  потенцијалот на речните брегови како туристичка атракција.

Специфични цели:

(а) Да се развие нова туристичка атракција на брегот на реката во Велес;

(б) Да се зајакне привлечноста на бреговите на реката во Лерин;

(в) Промовирање на градот  Лерин како уметничка дестинација;

(г) Поддршка на локални иновативни иницијативи во областа на туристичката уметност и занаетчиство за да започнат сопствен бизнис;

(д) Зголемување на конкурентноста на локалните даватели на услуги;

(ѓ) Стимулирање на создавање нови туристички услуги;

(е) Да се прошири локалниот синџир на вредности во уметничкиот и занаетчискиот сектор како средство за постигнување одржлив туристички развој;

Горенаведените акции подобро ќе ги интегрираат Велес и Лерин во туристичкиот сектор, ќе ја подобрат локалната стапка на вработување и  ќе генерираат приход преку зајакнување и проширување на локалните компоненти на синџирот на вредност.

Според тоа, CounT целосно кореспондира со образложението на програмата, тематските приоритети и целите на програмата. Конкретно, проектот се однесува на следните „Потреби и приоритети од туризмот и природното и културното наследство“ (програмски документ, втора ревизија, стр. 27).

      Очекувани резултати:

-Обнова на брегот на реката Вардар во општина Велес;

-Поставување на 5 киосци на брегот на реката Вардар/Аксиос кои ќе бидат домаќини на поддржани бизниси;

-Студија за анализа на синџирот на вредност за секторот уметност и занает и потенцијал за одржлив развој на туризмот во  прекуграничната област;

-Ресурсен центар за туризам во Лерин кој ќе ја поддржи имплементацијата на проектот и ќе се користи и како co-working центар за поддржани бизниси по проектот;

-Специјализиран образовен пакет со алатки кои се однесуваат на потребите на претприемачите од туризмот во уметноста и занаетчиството во во прекуграничната област;

-Заеднички семинар за туристички капацитети за поддршка на нови туристички претприемачи, со фокус на  деловни вештини, развој на нови бизниси, одговорен турист, развој на локални синџири на вредности и дигитални вештини.

-Серија на мастер-часови за уметност и занаети кои ќе се фокусираат на проширување на локалниот синџир на вредности во секторот. Предавањата ќе се фокусираат на традиционалните занаети и употребата на нови технологии (3Д печатење, мелење итн.) за приспособени и персонализирани сувенири;

– Поддршка за 10 нови бизниси. Пет (5 ) бизниси во Велес ќе добијат поддршка со тоа што една година ќе бидат сместени во киосците на брегот на реката. Три (3) бизниси ќе добијат грант и три (3) бизниси ќе бидат сместени во Ресурсниот центар во Лерин  шест месеци.

Вкупен буџет на проектот:

 655,732.85  €

Времетраење на проектот:

18  месеци

 1. ОПИС НА РАБОТНИТЕ ЗАДАЧИ НА АНГАЖИРАНИОТ НАДВОРЕШЕН ЕКСПЕРТ
 • Менаџер на проектот

Ангажираниот проектен менаџер ќе биде одговорен за организација и координација на проектот и  успешна имплементација на сите планирани проектни активности.

Проектниот координатор ќе биде одговорен за исполнување на следните задачи:

 • Континуирана и редовна комуникација со назначениот проектен координатор во Делегацијата на Европската унија;
 • Координација со партнерот за имплементација на проектот Регионалната агенција за развој на Лерин (Флорина), Република Грција
 • Комуникација и координација на активностите со одговорните службеници во секторите и одделенијата на Општина Велес вклучени во имплементацијата на проектот;
 • Обезбедување управување со целокупната проектна документација согласно правилата за управување со документи на ЕУ и процедурите во Општина Велес;
 • Обезбедување и успешна примена на методологија за мониторинг и евалуација на проектот;
 • Навремена подготовка и доставување на наративните и фиансиските извештаи за напредок и реализација на проектот;
 • Ефикасно и ефективно управување со проектниот буџет согласно правилата на Европската унија за управување со финансиските средства обезбедени од фондовите на ЕУ;
 • Спроведување на тендерските процедури во рамките на проектот согласно правилата утврдени во Практичниот водич за тендерски постапки на Европската унија;
 • Обезбедување на видливост и промоција на проектот во согласност со правилата на ЕУ за видливост на проектите финансирани од Европката Унија и редовна комуникација со одговорните лица за видливост во Делегацијата на Европската унија;
 • Обезбедување на одржливост на проектот во соработка со Општина Велес

      Период на ангажман:

Минимум 17 месеци

Надомест за ангажман:

676.50 € (41.740 МКД) месечно (бруто надоместок)

 

 1. Квалификации
  • Менаџер на проектот

-Минимум 3 години искуство во имплементацијата на проекти финансирани од ЕУ и други меѓународни организации

-Високо образование (ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Градежништво, Архитектура или урбанизам и планирање)

-Познавање на англиски јазик (Минимум ниво В2)

-Одлично познавање и активно работење со Microsoft Office пакетот

-Препорака за успешна имплементација на проектни активности во јавен интерес 

 1. Постапка за апликација

Заинтересираните кандидати да ги достават своите апликации на македонски и на англиски јазик заедно со:

-Писмо за мотивација

-Биографија (Curriculum Vitae)

-Документирани докази за работно искуство

-Документирани докази за завршено високо образование

-Документирани докази за познавање на англиски јазик

-Документирани докази за работа со компјутер (Microsoft Office)

 

Апликациите да се достават во хартиена и електронска форма до Општина Велес најдоцна до 18.04.2022 година, до 15:00 часот

 

Лица за контакт:

Марија Чатмова, Одделение за управување со човечки ресурси

Зорица Миладинова, Одделение за управување со човечки ресурси

opve@veles.gov.mk

Градоначалник

на Општина Велес

Марко Колев

Оглас

Based on the Grant Agreement, no. CN-2- SO1.3 – SC056 dated 3.03.2022, archive no. 08-27 / 7 from 31.01.2022 concluded between the European Commission and the Municipality of Veles as a leading partner for the implementation of the project “Creative opportunities in tourism – CounT”, program “INTERREG IPA Cross-border Cooperation Program Republic of Greece – Republic of Northern Macedonia 2014-2020 As well as on the basis of Article 22 of the Law on Labor Relations (“Official Gazette of RM” No. 62/2005… .. 120/2018 and “Official Gazette of RSM No. 110/19, 267/20, 151 / 21 and 288/21),

The Mayor of the Municipality of Veles announces

PUBLIC ANNOUNCEMENT

for hiring an external key expert – Project Manager

for project implementation

Creative opportunities in tourism – CounT- CN-2- SO1.3 – SC056

 1. BASIC INFORMATION ABOUT THE PROJECT

PROJECT TITLE: Creative Opportunities in Tourism – CounT

Leading partner (Macedonian side): – Municipality of Veles

Partner (Greek side): Regional Development Agency – Florina

 

COunT is a project that capitalizes natural and cultural heritage of the cities of Veles and Florina to promote tourism and strengthen employment in both cities; that is, the project addresses one of the main priorities of the Program in the tourism sector, “Implementing an intervention to create a tourist attraction” and expands the local components of the tourism value chain.

The project was developed in close cooperation with the Municipality of Veles and the Regional Development Agency of Florina. Both entities have recognized the importance of riverbanks as an asset for tourism development. The two cities have already implemented actions that highlighted the potential of the river banks as an attraction that can be further capitalized for the development of sustainable tourism activities. The common river and the common features of the cities led them to develop a project to exploit the untapped potential and strengthen employment in the sector.

The project includes the following activities:

(1) Reconstruction of the quay of the river Vardar in Veles in length of about 200 meters (from the bridge “Gemidzii” to the area around Small Bridge);

(2) Setting up kiosks that will be temporarily space for entrepreneurs in the fields of arts and crafts to support them in their initial period of work before being handed over to new entrepreneurs who will be supported (2 kiosks are funded by the EU, the rest 3 will be provided by the Municipality of Veles);

(3) Value chain analysis for the arts and crafts sector and its potential for sustainable development of tourism in the cross-border area;

(4) Development of a Resource Center for Arts and Crafts Entrepreneurs in Florina and

(5) Development of specialized educational material that will respond to the needs of artistic and craft tourism entrepreneurs in the cross-border area.

Technical support for new tourism entrepreneurs

(1) Open call for support of innovative tourist ideas in Veles and Florina. The supported entrepreneurs will be hosts in the kiosks on the quay of Vardar in Veles and will receive an award in Florina;

(2) Joint seminar on tourism facilities to support new entrepreneurs to lay a sustainable foundation for their operations;

(3) A series of master classes in arts and crafts that will focus on expanding the local value chain in the sector;

(4) Scheme for mentoring and monitoring of the supported business in their specific needs;

General purpose

Improving the attractiveness and promotion of tourism in the cross-border area to increase employment in tourism, by utilization of the potential of river banks as a tourist attraction.

Specific objectives:

(a) To develop a new tourist attraction on the river bank in Veles;

(b) To enhance the attractiveness of the Florina River banks;

(c) Promoting the city of Florina as an art destination;

(d) Supporting local innovative initiatives in the field of tourism arts and crafts to start their own business;

(e) Increasing the competitiveness of local service providers;

(f) Stimulating the creation of new tourism services;

(g) To expand the local value chain in the arts and crafts sector as a means of achieving sustainable tourism development;

The above actions will integrate Veles and Florina better in the tourism sector, improve the local employment rate and generate income by strengthening and expanding the local components of the value chain.

Accordingly, CounT fully corresponds to the program rationale, thematic priorities and program objectives. Specifically, the project addresses the following “Needs and priorities of tourism and natural and cultural heritage” (program document, second revision, p. 27).

Expected results:

-Renovation on the bank of the river Vardar in the municipality of Veles;

– Placement of 5 kiosks on the river Vardar / Axios which will host support businesses

-Study for value chain analysis for the arts and crafts sector and potential for sustainable development of tourism in the cross-border area;

-Tourism Resource Center in Florina which will support the implementation of the project and will be used as a co-working center for supported businesses after the project;

-Specialized educational package with tools related to the needs of entrepreneurs from tourism in arts and crafts in the cross-border area;

-Joint seminar on tourism facilities to support new tourism entrepreneurs, with a focus on business skills, new business development, responsible tourism, development of local value chains and digital skills.

-A series of master classes in arts and crafts that will focus on expanding the local value chain in the sector. The lectures will focus on traditional crafts and the use of new technologies (3D printing, grinding, etc.) for customized and personalized souvenirs;

– Support for 10 new businesses. Five (5) businesses in Veles will receive support by being housed in kiosks on the river bank for a year. Three (3) businesses will receive a grant and three (3) businesses will be housed in the Florina Resource Center for six months.

 

Total project budget:

€ 655,732.85

Project duration:

 18 months

 1. DESCRIPTION OF THE WORK TASKS OF THE ENGAGED EXTERNAL EXPERT

 

2.1. Project Manager

The hired project manager will be responsible for the organization and coordination of the project and the successful implementation of all planned project activities.

The project coordinator will be responsible for completing the following tasks:

 • Continuous and regular communication with the appointed project coordinator in the Delegation of the European Union;
 • Coordination with the project implementation partner Regional Development Agency of Florina (Florina), Greece
 • Communication and coordination of activities with responsible officials in the sectors and departments of the Municipality of Veles involved in the implementation of the project;
 • Ensuring management of the entire project documentation in accordance with the rules for management of EU documents and procedures in the Municipality of Veles;
 • Providing and successful application of methodology for project monitoring and evaluation;
 • Timely preparation and submission of narrative and financial reports on the progress and implementation of the project;
 • Efficient and effective management of the project budget in accordance with the rules of the European Union for the management of financial resources provided by EU funds;
 • Implementation of the tender procedures within the project in accordance with the rules set out in the Practical Guide for Tender Procedures of the European Union;
 • Ensuring visibility and promotion of the project in accordance with EU rules for visibility of projects funded by the European Union and regular communication with the responsible persons for visibility in the Delegation of the European Union;
 • Ensuring the sustainability of the project in cooperation with the Municipality of Veles

      Engagement period:

Minimum 17 months

Engagement fee:

676.50 € (41,740 MKD) per month (gross salary)

 1. Qualifications

3.1 Project Manager

 • Minimum 3 years of experience in the implementation of projects funded by the EU and other international organizations
 • Higher education (level of qualifications VIA according to the Macedonian Qualifications Framework and at least 240 credits obtained according to ECTS or completed VII / 1 degree, Civil Engineering, Architecture or Urbanism and Planning)
 • Knowledge of English (Minimum level B2)
 • Excellent knowledge and active work with Microsoft Office suite
 • Recommendation for successful implementation of project activities in public interest
 1. Application procedure

Interested candidates should submit their applications in Macedonian and English along with:     -Motivation letter

 • Biography (Curriculum Vitae)
 • Documented evidence of work experience
 • Documented evidence of completed higher education
 • Documented evidence of English language proficiency
 • Documented evidence of working with a computer (Microsoft Office)

Applications should be submitted in paper and electronic form to the Municipality of Veles no later than 18.04.2022, by 15:00.

Contact persons:

Marija Chatmova, Department of Human Resources Management

Zorica Miladinova, Department of Human Resources Management

opve@veles.gov.mk

 

Mayor

Minicipality of Veles

Marko Kolev

Оглас