Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За  планскиот документ изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 130, КП 131, КП 132, КП 133, КП 124 и дел од КП 73/1, КО Чалошево – Општина Велес.

Одлука

Урбанистички проект

Мислење