Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22), Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  20.11.2023 година  донесе

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

За  планскиот документ изработка на Детален урбанистички план за дел од УБ 56 и  дел од УБ 57, во УЕ 11, Општина Велес, Конечен предлог план – Плански период  2020-2025 Општина Велес, кој се носи согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.32/20 и 111/23), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.