ANNOUNCE

Municipality of Veles is launching a tender procedure for Construction of  the right side of riverbank of Vardar River in the central area of Veles city and Construction and installation of 2 shops/kiosks on the reconstructed riverbank, Republic of North Macedonia with Ref. № CN-2- SO1.3 – SC056/TD 02. The tender procedure is under the implementation of project Creative Opportunities in TourismCN-2- SO1.3 – SC056 with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Programme Greece – North Macedonia Programme 2014 – 2020. The tender dossier is available for inspection at Municipality of Veles, str. Pancho Brashnar no.1, 1400 Veles, Vardar Planning Region, Republic of North Macedonia and published on following websites:

https://veles.gov.mk/; https://e-nabavki.gov.mk; http://www.ipa-cbc-programme.eu/

The deadline for submission of tender is 22.08.2022, 16:00 (local time). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

https://veles.gov.mk/;

ОБЈАВА

Општина Велес објавува тендерска постапка за Изградба на десната страна на брегот на реката Вардар во централното подрачје на градот Велес и изградба и поставување на два дуќани/киосци на реконструираниот брег на реката, Република Северна Македонија со бр. № CN-2- SO1.3 – SC056/TD 02. Тендерската постапка е во рамките  на проектот „Креативни можности во туризмот“ CN-2- SO1.3 – SC056 кој се имплементира со финансиска помош од Interreg – IPA CBC Програмата Република Грција – Република Северна Македонија 2014 – 2020. Тендерското досие е достапно на увид во општина Велес, ул. Панко Брашнар бр.1, 1400 Велес, Вардарски плански регион, Република Северна Македонија и објавено на следните веб-страници:

https://veles.gov.mk/; https://e-nabavki.gov.mk; http://www.ipa-cbc-programme.eu/

Краен рок за поднесување на понудата е 22.08.2022 година, 16:00 часот (локално време). Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на следните веб-страници:

https://veles.gov.mk/;