Согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 08/22), а врз основа на Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечни субвенција на физичко лице за купен велосипед за 2022 година („Службен гласник на Општина Велес“ бр.06/22)

Градоначалникот на Општина Велес, Марко Колев, по предлог на Комисијата за спроведување на постапка за начинот на користење на финансиските средства од Буџетот на Општина Велес кои купиле велосипед,  донесе

Решение

за одобрување на барањето за субвенционирање физички лица за купен велосипед за 2022 година за следните баратели:

Листа на одобрени пријави за Јавен повик – субвенционирање на велосипед за 2022 година
Ред. бр Име и презиме Адреса Архивски број Датум и час Бруто износ
1 Стојанче Тембелески Васил Главинов бр.10-К2/59 03-3115/5   06.07.2022 14:00 3000,00 ден.
2 Виолета Цекова Кирил и Методиј бр.62 03-3115/6 07.07.2022 12:00 3000,00 ден.
3 Бојан Велковски 8ми Септември бр.59/1-1 03-3115/7 08.07.2022 11:55 3000,00 ден.
4 Биљана Пецовски Јордан Х. Џинот бр. 35 03-3115/8 08.07.2022 13:25 3000,00 ден.
5 Илија Ѓорѓиевски Христо Тарарчев бр.4/2-6 03-3115/9 12.07.2022 15:04 3000,00 ден.
6 Ѓорѓи Киров Вардарска бр.62 03-3115/10 13.07.2022 10:09 3000,00 ден.
7 Биљана Војдиновска Славко Ѓорѓиев Сватот бр.3/2-8 03-3115/11 14.07.2022 09:17 3000,00 ден.
8 Александра Јосмова Максим Горки бр.80 03-3115/12 14.07.2022 10:25 3000,00 ден.
9 Дејан Коцев Благој Леов бр.16 03-3115/13 14.07.2022 12:22 3000,00 ден.
10 Сандра Нешова Крајчев Благој Нечев бр.43 03-3115/14 15.07.2022 08:15 3000,00 ден.
11 Лазе Димовски 11ти Октомври бр.15/1-10 03-3115/15 15.07.2022 10:22 3000,00 ден.
12 Драгана Васиќ Мите Богоевски бр.41 03-3115/17 22.07.2022 13:02 3000,00 ден.
13 Роберт Петрески Мите Богоевски бр.41 03-3115/18 22.07.2022 13:03 3000,00 ден.
14 Маја Тошевска Богдан Каракостев бр.44 03-3115/19 25.07.2022 12:00 3000,00 ден.
15 Ќиро Велев Ѓоре Органиџиев бр.7 03-3115/20 26.07.2022 09:10 3000,00 ден.
16 Лепа Јовановска Крсте Мисирков бр.22/2-8 03-3115/21 27.07.2022 10:40 3000,00 ден.
17 Кирил Миланов Борис Трајковски бр.3/2-18 03-3115/22 27.07.2022 12:45 3000,00 ден.
18 Марјан Манчевски Камка Тоцинова бр.23 03-3115/23 29.07.2022 12:55 3000,00 ден.
19 Зоран Кимов Благој Ѓорев бр.93/2-13 03-3115/24 29.07.2022 12:56 3000,00 ден.
20 Благој Петров Никола Оровчанец бр.27 03-3115/25 01.08.2022 10:54 3000,00 ден.
21 Валентина Несторовска Белградска бр.169 03-3115/26 01.08.2022 11:34 3000,00 ден.
22 Анита Димитровски Белградска бр.165 03-3115/27 01.08.2022 11:35 3000,00 ден.
23 Стефан Стефанов Страшо Пинџур бр.22 03-3115/28 05.08.2022 09:20 3000,00 ден.

О б р а з л о ж е н и е

Од страна на Советот на Општина Велес е донесена Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен велосипед за 2022 година („Службен гласник на Општина Велес“ бр.06/22).

Комисијата за спроведување на постапка за начинот на користење на финансиските средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на граѓани од подрачјето на Општина Велес кои купиле велосипед, формирана со Решение број 25-2933/19 од 17.06.2022  година, успешнo ја спроведе постапката согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед („Службен гласник на Општина Велес“ бр.08/22).