Проектниот опфат е лоциран североисточно од Општина Велес, на КП бр. 1516/12 и КП бр. 1537/2. Проектниот опфат претставува градежно земјиште со намена Г2.2 –

Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутун и други, во место викано Кумсол, КО Мамутчево.

Во рамки на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд. Површината на проектниот опфат изнесува 21052 м2, формиран од КП бр. 1516/12 и КП бр. 1537/2.

Линк