Предмет на овој урбанистички проект кој е усвоен со Потврда УП бр.1310-28 од 22.09.2021 година, е формирање нa градежни парцели во Општ Акт за село Отовица на КП 1176, КО Отовица, Општина Велес, со предвидена А – домување.

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1802м2.

Со овој УП се формираат една градежна парцела, согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20).

Линк