Интензивните градежни зафати за реконструкција на улицата “Ганчо Хаџи Панзов” завршуваат. Механизацијата работи на терен за асфалтирање на оваа улица, со што населбите Костурница и Прцорек ќе бидат поврзани со асфалт.