ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА, ЛУПД ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА НА ДЕЛ ОД КП 1541/18, КО КАРАСЛАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Одлука за спроведување стратегиска оцена Извештај за стратегиска оцена за влијание на животната средина на ЛУПД за бензинска пумпна станица на дел од 1541/18, КО Караслари, општина Велес СЕА формулар