Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозвола на Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи „ДИМКО МИТРЕВ“ АД Велес

Општина Велес,  изготви Нацрт Б-Интегрирана еколошка дозвола на Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи  „ДИМКО МИТРЕВ“ АД Велес со седиште на ул.Димко Најдов , бр.94, Велес, за инсталација за: преработка на сурова овчка кожа во готово крзно со капацитет од обработена сурова кожа 3,5 т/ден и готово крзно и крзнени производи…

Јавен оглас за  формирање на партиципативно тело

Врз основа на член 46 од Законот за урбанистичко планирање  (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 32/20), Градоначалникот на Општина Велес објавува: Ј А В Е Н  О Г Л А С за  формирање на партиципативно тело  За обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање Градоначалникот распишува Јавен оглас за…