Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ДИПМУ „КЕПС МОНТ ГРОУП” ДОО СКОПЈЕ – ЛОКАЛИТЕТ “БАШ КОЛИБИ” ВЕЛЕС

Градоначалникот на Општина Велес ОБЈАВУВА Издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола Согласно член 113, став 1 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), Градоначалникот на Општина Велес издаде Б-Интегрирана еколошка дозвола бр.…

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНИТЕСогласно член 14 од Одлуката за авто-такси превоз на патници во Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес бр.18/2009 и 6/2012) утврдена е тарифата за авто-такси превоз на патници во Општина Велес и истата изнесува: 40 денари – почеток на превозот и превоз до 1 километар; 25 денари – секој нареден изминат километар; 5…