Урбанистички проект со план за парцелација на КП бр.16627/2, КО Велес, согласно извод од план за ГП32 од Блок М

Урбанистички проект со план за парцелација на КП бр.16627/2, КО Велес, согласно извод од план за ГП32 од Блок М Скица