Јавен оглас бр.02/2023 за прием на работник  во работен однос на неопределено време во општинската администрација  на Општината Велес

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на РМ бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18 и 198/18 и „Сл.весник на РСМ бр. 143/19 и 14/20), член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Сл.весник на РМ“ бр. 62/2005….. 120/2018 и „Сл.весник на РСМ бр. 110/19, ….288/21), Градоначалникот на Општина…

ОБЈАВА за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Општина Велес за следните линии

    Број на линијата Име на линијата Траса на линијата 3 Автобуска станица – Којник – Автобуска станица Преку улиците: „Петре Прличко“, „Анѓел Мишев“, „8-ми Септември“, „Гоце Делчев“, „Страшо Пинџур“, „8-ми Септември“,  „А.Д.Бауман“, „Наум Наумовски-Борче“, „Благој Ѓорев“,„Васил Ѓоргов“, „Плоштад Којник“, „Васил Ѓоргов“, „Благој Ѓорев“, „8-ми Септември “, „Илинденска“, „Димитар Влахов“, „Кресненско востание“, „Петре Прличко“…