ANNOUNCE

Municipality of Veles is launching a tender procedure for procurement, installation and functionality (commissioning) of urban equipment – smart elements, including: 4 smart bus stops, 4 smart solar benches, 4 smart bus information boards, 2 underground containers with a smart system, 10 electric bicycles with 1 station with smart locks, 4 chargers for electric vehicles. The tender procedure is under the implementation of the Project “Smart solutions Veles – we continue” agreement no. IPA/2021/427055 concluded between the Municipality of Veles, as a leading applicant and implementer of the project, SEG Holding as a partner and the European Commission within the framework of the IPA 2020 Program – “Municipal Support Program”.

The tender dossier is published and available to download on the following link.

The deadline for submission of offers is 05.06.2024, 16:00 o clock.

Any additional information and clarifications, following previously submitted questions will be transparently published on the website: veles.gov.mk

 

ОБЈАВА

Општина Велес започнува тендерска постапка за набавка, поставување и функционалност (пyштање во употреба) на урбана опрема – паметни елементи, во кои спаѓаат: 4 паметни автобуски постојки, 4 смарт соларни клупи, 4 смарт автобуски информативни табли,  2 подземни контењери со смарт систем, 10 електрични велосипеди со 1 стационар со смарт брави за заклучување, 4 полначи за електични возила

Тендерот се објавува во рамки на Проект „Паметни решенија Велес – продолжуваме“ договор бр.  IPA/2021/427055 склучен помеѓу Општина Велес, како водечки апликант и реализатор на проектот, СЕГ Холдинг како партнер и Европската Комисија во рамки на Програмата ИПА 2020 – “Програма за поддршка на општините”

Тендерското досие е објавено и достапно за преземање на следниот линк.

Крајниот рок за доставување на понудите е 05.06.2024, 16:00 часот.

Евентуални дополнителни информации и појаснувања, по однос на предходно доставени прашања ќе бидат транспаретно објавени на веб страната: veles.gov.mk

 

Corrigendum No:1