НОВОГОДИШНА ДРУЖБА ЗА НАЈМЛАДИТЕ

Општина Велес денес организираше новогодишно дружење за околу 120 деца и лица со попречености од Дневниот центар во Велес, учениците од Посебното Основно Училиште „Маца Овчарова”, членовите на Здружението на лица со церебрална парализа од Велес, како и за деца без родители и родителска грижа. Во просториите на Општина Велес тие имаа можност да ја…

Одлука за избор на кандидат за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител

О  Д  Л  У  К  А за избор на кандидат за вработување на неопределено време овластени службеници во областа на безбедноста-Пожарникар спасител Градоначалникот на Општина Велес, по спроведената постапка по Јавниот оглас со бр.04-4895/2 од 13.12.2019 година за вработување на неопределено време на овластени службеници во областа на безбедноста на работно место–пожарникар спасител, ниво В4,…