СООПШТЕНИЕ ЗА 24 СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Се известуваат граѓаните на Велес дека 24 Седница на Совет на Општина Велес ќе се одржи на 15.11.2022 година, вторник, со почеток во 09:00 часот во Електронската сала на Општина Велес. На Дневен ред на 24 Седница на Советот се 21 точка. Седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 24 Седница ќе се…

ДНЕВЕН РЕД НА КОМИСИИТЕ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 24 СЕДНИЦА

Почитувани, Ве известуваме дека одржувањето на седниците на Комисиите при Советот на Општина Велес за 24та седница ќе се одржат во живо на официјалниот јутуб канал на Општина Велес. Во прилог покани со дневен ред за секоја комисија во која е наведен денот и часот на одржување. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на…

ДНЕВЕН РЕД ЗА 24 СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за локалната сaмоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 18, став 3 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес” бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување на 24- та седница…