ПЛАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ЗА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА ПЕРИОД 2023-2027

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 39/16, 99/18, 89/22 и 171/22) и член 4 став 11 од Измените и дополнувањата на Законот за квалитет на амбиентен воздух (Сл. Весник на РМ бр.151/21), Градоначалникот на…

ЌЕ СЕ УРЕДУВА ПРОСТОРОТ ЗАД НОВОИЗГРАДЕНИОТ КЕЈ

Ќе се оплеменува просторот позади новоизградениот кеј од десната страна на реката Вардар. Изготвено е идејно решение со кое просторот помеѓу мостот „Гемиџии“ и Мало мовче ќе се уреди во зелено катче за посетителите, со урбана опрема и детско рекреативно катче. Еден дел од просторот ќе биде наменет и за паркинг места. Граѓаните ќе добијат…