Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Надзорниот одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци

Врз основа на член чл.26-а од Законот за јавните претпријатија („Службен Весник на Република Македонија„ бр.З8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен Весник на Република Северна Македонија„бр. 75/19,89/22 и 274/22) како и Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на…

Јавен повик за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управниот одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци

Врз основа на член 17, 17-а, 17-б, 17-в и 17-г од Законот за јавните претпријатија („Службен Весник на Република Македонија„ бр.З8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и „Службен Весник на Република Северна Македонија„бр. 75/19,89/22 и 274/22) како и Правилникот за формата и содржината на јавниот…

Јавен повик за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор за 2024 година

Врз основа на член 4 и член 8 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен сончев термален колектор („Службен гласник на Општина Велес“ бр.8/22 и 6/24), Општина Велес објавува ЈАВЕН  ПОВИК за субвенционирање…

Јавен повик за субвенционирање на физички лица за купенa инвертер клима за 2024 година

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Oпштина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен инвертер клима уред  („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 08/22, 06/24), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување…

Јавен повик за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед за 2024 година

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за велосипед („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 08/22, 08/24), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција…