Согласно член 3 од Одлука за внатрешна организацијата на Општина Велес, општинската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општина Велес:


Упаство за испекциски надзор – Општина Велес Превземи документ
Формулар за барање за поведување инспекциска постапка Превземи документ


Листи за проверка- просветна инспекција

Дополнителна- додатна основно образование – Општина Велес Превземи документ
Годишна програма основно образование – Општина Велес Превземи документ
Инклузивност основно образование Превземи документ
Листа за проверка детска градинка просветна Превземи документ
Воннаставна основно Превземи документ
Запишување ученици основно Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА Закон за стручно образование и обука Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА Закон за ученичкиот стандард – Ученички дом Превземи документ
Листа за проверка -Орган на управување средни училишта – просветна инспекција Превземи Документ
Листа за проверка средни училишта-просветна инспекција Превземи документ
Наставни планови и програми наставни паралелки ИБ основно Превземи документ
Орган на управување на основното училиште и советот на родители Превземи документ
Осигурување на училиштето- основно Превземи документ
Оценување поведение и педагошки мерки- основно Превземи документ
Педагошка евиденција и документација во основно образование Превземи документ
Програма за развој во основно образование Превземи документ
Проширена програма- основно Превземи документ
Работа со ментори и приправници- основно Превземи документ
Самоевалуација во основно образование Превземи документ
Систематски прегледи за вработени во основно образование Превземи документ
Совет на родители- основно Превземи документ
Советување- основно Превземи документ


Листи за проверка- комунална инспекција

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА м по Закон за гробишта и погребални услуги-оператор Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за јавна чистота (чл 14а) Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за гробишта и погребални услуги-Управител Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за јавна чистота – Одржување на јавна чистота од физички и правни лица Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за јавна чистота – отворени простори Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за комунални дејности – давател на услуга Превземи документ


Листи за проверка- градежна инспекција

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за градење Превземи документ


Листи за проверка- инспекција за патен сообраќај

Листа за проверка по Закон за превоз во патниот сообраќај – скратена верзија Превземи документ


Листи за проверка- инспекција за даноци

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за даноци на имот Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за комунални такси Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за таксата за престој Превземи документ


Листи за проверка- инспекција за домување

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за домување- Управител Превземи документ
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА по Закон за домување- Претседател на заедница на сопственици на станови Превземи документ


Планови за работа

План за работа 2024 Превземи документ
План за работа 2023 Превземи документ
План за работа 2022 Превземи документ
План за работа 2021 Превземи документ

НАДЛЕЖНОСТИ


Градежна инспекција инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за градење и тоа:

  • Вршење на градежни активности без соодветна техничка документација и без издадено одобрение за градење (почеток на изградба на нов објект, доградба и надградба на постоечки објект и пренамена на објект)
  • Вршење на градежни активности кои не се во согласност со издадена техничка документација, одобрение за градење и известување за употреба на објект
  • Отварање на нов влез и прозори кон соседните објекти
  • Градење без формирање и уредување на градилиште
  • Бесправно поставување на времени објекти
  • Бесправно поставување на урбана опрема или поставување кое не е во согласност со издадена дозвола (опрема за продажба на весници, сувенири, цвеќе, сладолед; тераси со или без настрешници, покриени или непокриени шанкови, самостоечки рекламни паноа).

Комунална инспекција инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за комуналните дејности, Законот за јавната чистота, Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води, Закон за урбаното зеленило, Закон за гробишта и погребални услуги и тоа:

 • Чување на стока и живина во градежен реон на градот и напасување на добиток на јавна површина
 • Оставање на градежен шут и градежен материјал на јавни површини
 • Испуштање на отпадни води и други течности на јавна површина
 • Продажба и излагање на земјоделски и индустриски производи на јавна површина
 • Поправање, сервисирање на возила и вршење на разни занаетчиски работи на јавна површина
 • Оставање на хаварисани возила, приколки,и земјоделски машини и орудија и слично на јавна површина
 • Фрлање на смет до контејнер или од било кој кат од куќа или стамбена зграда
 • Палење и унишување на садовите за собирање на смет
 • Раскопување на улица, јавна или зелена површина без одобрение од надлежен орган заради приклучување на водоводна и канализациона мрежа, како и недоведување на истите во првобитна состојба
 • Приклучување на објекти без одобрение за градење на водоводен и канализационен систем
 • Контрола на ЈКП Дервен во однос на давање на услуги од комуналната дејност (водовод, канализација, гробишта, јавна чистота, зеленило)
 • Несоодветно давање на погребални услуги од страна на приватни оператори
 • Уништување и узурпација на јавно зеленило (зеленило покрај: улици, паркови, плоштади, кеј, културно историски споменици, јавни паркиралишта, детски забавни паркови, игралишта)


Инспекција за домување инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за домување

 • Дали во станбените, станбено-деловните и деловно-станбените згради има одредено управител или претседател на заедница на сопственици на станари
 • Дали управителот или претседателот на заедница на сопственици на станари работат согласно одредбите од Законот за домување и подзаконските акти произлезени од него
 • Дали се почитуваат пропишаните норми и стандардите за домување
 • Дали управителот продолжува да ги исполнува условите врз основа на кои му е издадена лиценцата
 • Дали се уредени закупничките односи согласно со овој закон.


Просветна инспекција инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за просветна инспекција, Закон за основното образование, Закон за средното образование, Закон за стручно образование и обука, Закон за образование на возрасните, Закон за ученички стандард, Закон за заштита на децата и тоа:

 • Барање за надзор под кои услови се организира воситно-образовниот процес во училиштата
 • Непосетување на настава во основно образование
 • Претставка за опфат на учениците согласно реонизацијата во општината
 • Претставка за превоз на учениците согласно реонизацијата
 • Претставка за избор на наставниот кадар во основно и средно образование, по однос на избор на наставникот
 • Претставка по однос на формирање на органите и телата во училиштето
 • Контрола на наменските средства од блок дотациите за училиштето
 • Алкохолизираност и предизвикување на тепачки во училиштето со кои се загрозува животот и здравјето на учениците и вработените во училиштето.


Инспекција за патен сообраќај инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за превоз во патниот сообраќај и тоа:

 • Надзор над авто-такси превозот (во возилото нема: извод од лиценца, фискален таксиметар, ценовник со утврдени тарифи од Советот на Општина Велес и цената на превозот не се наплатува согласно утврдениот тарифник, авто-такси возачот нема Сертификат за такси возач);
 • Надзор над општинскиот линиски превоз на патници (во возилото нема: извод од лиценца, дозвола за линијата, регистриран возен ред, патен налог; неодржување на линијата и непочитување на регистрираниот возен ред; застанување на возилото на места кои не се внесени во регистрираниот возен ред; се врши качување и слегување на патници на автобуски стојалишта спротивно на регистрираниот возен ред);
 • Надзор над посебен линиски превоз на патници (превоз само на определена група патници како работници, ученици, со исклучување на други патници) и тоа дали превозникот поседува: извод од лиценца, дозвола, заверен список на патници, временски термини за поаѓање и враѓање, договор за превозот, патен налог, идентификација на патниците.


Инспекција за патишта инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за јавните патишта

 • Попречување на користење на патот или улицата, прекопување на коловозот, оставање пречки или друг материјал на коловозот, неовластено поставување разни препреки на коловозот
 • Работи со кои се попречува или загрозува сообраќајот
 • Вршење на вонреден превоз без одобрение од надлежен орган (користење на општинскиот пат со возило кое ги надминува димензиите, вкупната тежина и осовинскиот притисок)
 • Неовластено поставување и оштетување на сообраќајни знаци и заштитна опрема на патиштата
 • Попречување на прегледност на јавните патишта од дрвја, други шумски и земјоделски култури
 • Поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на општинските патишта без дозвола
 • Поставување на подземна инсталација во патниот и заштитниот појас на општинските патишта без дозвола


Инспекција за животна средина инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за животната средина, Закон за водите, Закон за заштита од бучава во животната средина, Закон за квалитет на амбиенталниот воздух, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадните батерии и акумулатори, Закон за хемикалии

 • Загадување во животната средина од индустриски постројки и други производни објекти
 • Сознание за градење или реконструкција на објекти без да се исполнат утврдените стандарди за заштита на животната средина
 • Оставање, фрлање, напуштање, спалување и неконтролирано отстранување на комунален отпад и градежен шут од страна на физички лица, исклучиво на локални патишта и во природа
 • Незаконско постапување со отпад од страна на правни лица (комерцијален отпад, индустриски неопасен отпад, отпад од пакување)
 • Оставање остатоци, материјали и компоненти од хаварисани возила во урбани средини
 • Горење и согорување на отпад во урбани средини, во контејнери и горење на депонии
 • Контрола на ЈКП Дервен во однос на управување со отпадот – собирање, складирање и транспортирање на отпадот
 • Загадување на воздухот од стационарни извори на загадување (индустриски погони, производни процеси, уреди, одредени активности од кои се испуштаат загадувачки материи)
 • Загадување на површинските води (реки, езера, акумулации, извори, подземни води) со отпадни води од производни процеси
 • Загадување на почвата со испуштање на загадувачки материи, како отпадни моторни масла или нафтени деривати
 • Непријатна миризба или друго влијание од интензивно одгледување на свињи и живина (во организирани фарми)
 • Вознемиреност од честа и долготрајна бучава од звучни уреди или други извори (опрема, машини, постројки) во животната средина или во соседство


Даночна инспекција инспекцискиот надзор го врши врз основа на Законот за даноците на имот, Законот за комуналните такси, Законот за таксата за привремен престој и тоа:

Барање за инспекциски надзор по сознание дека друго правно или физичко лице

 • не поднел даночна пријава за утврдување на данок на имот и слично
 • не плаќа данок на имот,
 • не пријавува и плаќа комунална такса,
 • не пријавува такса за престој на физички лица

КОНТАКТ

Раководител на одделение: Славица Переска

Телефон: 043 232 406 – локал 112

Е-пошта: slavica.pereska@veles.gov.mk

Работно време: Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот