ИЗВЕСТУВАЊЕ – Велешките спортски игри

Општина Велес ги информира граѓаните дека поради подготовки и одржување на Велешките спортски игри, Градскиот парк ќе биде затворен за сообраќај од 3 до 8 јуни, освен за дистрибутери до локалите кои претходно обезбедиле пропусница од организаторот на игрите спортско здружение СПОРТСКИ ИГРИ ВЕЛЕС. Општина Велес со апел до граѓаните да се почитува забраната за…

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

За планскиот документ изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена е 1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 12349/1, КП 12349/2 и КП 12348, КО Велес, општина Велес, Велес, koj се носи согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на…

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

За планскиот документ изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена е 1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 12722, КП12720 и КП 12721 КО Велес, општина Велес, Велес, кoj се носи согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.Македонија…

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22),      Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  16.05.2024 година  донесе   Одлука за неспроведување на…

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ ПРВА АЕРОСОЛНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, за спроведување на дезинсекција на подрачјето на Општина Велес, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести, Општина Велес го издава следното соопштение за јавност Општина Велес ја информира јавноста дека, првото авионско третирање против комарци ќе го изврши на ден 01 јуни 2024…