ВО ТЕК Е ПРОЛЕТНА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, за спроведување на дератизација на подрачјето на Општина Велес, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести, Општина Велес го издава следното соопштение за јавност: Општина Велес ја известува јавноста дека денес, 17 мај 2023 година, започнуваат активности за спроведување на пролетната дератизација на…

ПРИКЛУЧИ СЕ НА ГЕНЕРАЛКА ВИКЕНД

Општина Велес и годинава се приклучува на акцијата „Генералка викенд 23“ . Во рамки на акцијата за собирање на селектиран отпад ќе бидат вклучени децата од детската градинка „Димче Мирчев’, учениците од основните и средните училишта во градот, вработените во ЈКП „Дервен“ и граѓанските организации.. Првата акција ќе се одржи на 12 мај, петок,  со…

Известување за градежните работи за реконструкција на ул „Архиепископ Михаил“ од раскрсница со ул „8ми Септември“

И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат  граѓаните на Општина Велес дека од Среда-  10.05.2023 год ќе започнат градежните работи за реконструкција на ул “Архиепископ Михаил“ од раскрсница со ул “8ми Септември“ до раскрсница со ул “ Кирил и Методиј “ (до пред влезот во ООУ“ Кирил и Методиј…

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ изработка Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 “Свети Илија 2” на дел од КП бр.14232/1 К.О. Велес, Општина Велес

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22), Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  05.05.2023 година  донесе: Одлука за неспроведување на стратегиска оцена…

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ изработка Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 “ ГРОХОТ 2” на дел од КП бр.10573/1 К.О. Велес, Општина Велес

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина (Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и “Службен весник на РСМ“ 89/22, 171/22), Градоначалникот на Општина  Велес, на ден  05.05.2023 година  донесе: Одлука за неспроведување на стратегиска оцена…

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ – ПРВО ЛАРВИЦИДНО ТРЕТИРАЊЕ

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, за спроведување на превентивна теристичка дезинсекција на подрачјето на Општина Велес, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести, Општина Велес го издава следното соопштение за јавност: Општина Велес ја известува јавноста дека денес започнаа активностите за прво ларвицидно теренско – третирање од земја,…

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, за спроведување на превентивна теристичка дезинсекција на подрачјето на Општина Велес, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести, Општина Велес го издава следното соопштение за јавност: Општина Велес ја известува јавноста дека на  04 мај 2023 година, во зависност од временските услови, ќе…

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од денеска, 03 мај .2023 година започнува реконструкцијата на улица „Лазо Осмаков“,   од потегот –  спој со улица „Љубљанска“  до  спој со улица „8 Велешка“. Градежните работи ќе се изведуваат со ангажирање на градежна механизација од различен обем и вид, градежни машини, транспортни средства, механизација за асфалтирање и ваљаци. На лице место ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација…